• Imprimeix

Assaig i control de maquinària

Assaigs de màquines de tractaments fitosanitaris d'acord a l'European Network for Testing Agricultural Machines (ENTAM)

Màquina amb certificat ENTAM

Des de l'any 1999 el DARP mitjançant el Centre de Mecanització Agrària pertany a ENTAM en qualitat de membre associat. L'objectiu d'ENTAM és el d'establir i reconèixer assaigs de màquines agrícoles i els seus components en els aspectes de funcionament, seguretat i protecció del medi ambient.
Per part del grup tècnic de maquinària de tractaments fitosanitaris, en el qual participa el CMA, s'han elaborat les instruccions tècniques per a l'assaig de polvoritzadors i s'ha promogut el procediment de reconeixement per part dels diferents països membres.

Actualment el CMA disposa de capacitat per a poder realitzar assaigs de qualsevol tipus de polvoritzador d'acord amb les instruccions tècniques d'ENTAM. És un servei que s'ofereix als fabricants interessats en tenir un reconeixement internacional de les seves màquines. S'ha de tenir en compte, però, que els equips han de complir amb el que estableixen les normes EN 907:1997 i EN 12761:2001.

Més informació a ENTAM 

Per a qualsevol consulta sobre el tema adreçar-se a Francesc Solanelles (fsolanelles@gencat.cat).

Renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrícola “Pla Renove”

El Centre de Mecanització Agrària del DARP va realitzar assajos d'acreditació d'equips d'aplicació de fitosanitaris per a la seva inclusió en el Pla Renove, durant els anys 2008 i 2009

Els assajos es van realitzar d'acord amb el procediment establert conjuntament pels centres i laboratoris d'assaig de les diferents Comunitats Autònomes amb el consens de les principals associacions de fabricants de maquinària agrícola i altres organitzacions del sector.

Pla renove

Control de característiques de la maquinària i el material agrícola i forestal

L'acció de control de característiques que porta a terme el Centre de Mecanització Agrària (CMA), es basa en l'Ordre ARP/319/2006, de 22 de juny per la qual s'estableixen actuacions de control de característiques de la maquinària i el material agrícola i forestal (DOGC núm. 4665, 29.06.2006, pàg. 28890).

El control de característiques es basa en la realització de diferents assaigs normalitzats (ISO, UNE) a sol·licitud de fabricants i importadors de les màquines i materials citats a continuació:

Equips de tractaments fitosanitaris (polvoritzadors per a conreus baixos, polvoritzadors per arboricultura i broquets)
Maquinària per a la recol·lecció de fruita
Maquinària d'extinció d'incendis forestals (màquines remolcades per tractor, grups autònoms, equips portàtils dotats d'un grup motobomba i mànegues, equips de motxilla)
Material de microirrigació

D'acord amb els resultats obtinguts, el CMA certifica, en els casos que correspongui, que els equips inclosos en el programa s'ajusten als condicionants tècnics establerts per la disposició legal esmentada. Als equips certificats se'ls col·loca una etiqueta identificativa.


Preu públic
L'import d'un assaig està regulat per l'ORDRE AAR/403/2008, de 25 d'agost, per la qual s'aproven els preus públics del Centre de Mecanització Agrària i els centres i les escoles de capacitació agrària. (DOGC núm. 5214 - 12/09/2008).

Per a sol·licitar l'assaig de característiques d'una màquina o material agrícola cal omplir el següent imprès i enviar-lo a l'adreça: alba.fillat@gencat.cat

Polvoritzador per a vinya

Informació relacionada

Centre de Mecanització Agrària
Rovira Roure, 191 25198 - Lleida 973 24 98 46 Fax: 973 24 94 03
Correu electrònic  cma.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  16.02.2011