• Imprimeix

Consulta del ROMA

Les Seccions d'Agricultura dels Serveis Territorials del DARP realitzen la inscripció de la maquinària agrícola, d'acord amb el que es disposa al Reial Decret 1013/2009 de 19 de juny (BOE 15-07-09) modificat pel Reial Decret 346/2012 de 10 de febrer (BOE 22-02-12) sobre Inscripció de Màquines Agrícoles en els Registres Oficials.En base a aquest registre el Centre de Mecanització Agrària (CMA) proporciona els impresos i la informació sobre el ROMA i confecciona resums mensuals i anuals de les inscripcions.

Legislació

Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre (BOE 15-09-2012) pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Reial decret 750/2010, de 4 de juny (BOE 24-06-2010) pel qual es regulen els procediments d'homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d'aquests vehicles.

Reial decret 1204/1999, de 9 de juliol (BOE 21-07-1999) pel es modifica el Reial decret  2140/1985.

Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre (BOE 26-01-1999) pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles.

Reial decret 2140/1985, de 9 d'octubre (BOE 19-11-1985) sobre normes d'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, així com de parts i peces dels esmentats vehicles.

Cens dels equips d'aplicació de fitosanitaris (EAPF) instal·lats en hivernacles, aeronaus i instal·lacions fixes

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, que estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa determinats requisits de compliment obligat en aquesta matèria i entre ells l'obligatorietat de les inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF). En aquest context es va publicar l'Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d'inspeccions periòdiques dels EAPF on s'estableix que tots els  EAPF instal·lats en hivernacles, en altres locals tancats o a l'aire lliure, s'han d'inscriure i inspeccionar.

Inscripcions al ROMA (resum anys anteriors)

Consulta del lèxic de maquinària

Consulta de tractors agrícoles i estructures de protecció homologades

A la pàgina web del Ministeri de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), s'hi pot consultar la relació de tractors agrícoles i estructures de protecció homologades que estan autoritzats per a la seva inscripció al ROMA. Aquesta base de dades ha estat elaborada per la Estación de Mecánica Agrícola (EMA) del MAGRAMA.

Per fer la consulta cal anar a l'apartat Base de dades del menú i després seleccionar si la cerca es vol fer de tractors, d'estructures o de correlacions.

La consulta es pot realitzar en el següent enllaç:

Informació relacionada

Presentació de la documentació al ROMA

La sol·licitud i la documentació necessària, es presentarà als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació on radiqui l'explotació agrària.

Més informació

Per a qualsevol consulta sobre el tema adreçar-se a Laia Colomé (laia.colome@gencat.cat) o Maite Melé (mmele@gencat.cat)

Contacte

Centre de Mecanització Agrària
Rovira Roure, 191 25198 - Lleida 973 24 98 46 - Fax: 973 24 94 03
Adreça electrònica: cma.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  10.01.2019