• Imprimeix

Inspecció de polvoritzadors

Programa d'Inspeccions dels EAPF a Catalunya

A continuació es detalla el Programa d'Inspeccions dels equips d'aplicació de fitosanitaris (EAPF) que d'acord amb l'ORDRE ARP/372/2015 i el RD1702/2011 han d'establir les comunitats autònomes, per tal que tots els EAPF censats hagin estat inspeccionats, almenys una vegada, en una estació tècnica d'equips d'aplicació de fitosanitaris, amb anterioritat al 26 de novembre de 2016, exceptuant els equips nous adquirits després del 10 de desembre de 2011, que han d’inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra.

Aquest Programa organitza la realització de les inspeccions dels EAPF per comarques i periodes d'execució de tres mesos.

Inspecció d'equips EAPF

Estacions ITEAF autoritzades per a realitzar inspeccions a Catalunya

D’acord amb la normativa vigent, totes les estacions ITEAF disposen d’unitats mòbils d’inspecció per a desplaçar-se i realitzar les inspeccions dels equips d’aplicació de fitosanitaris. 

Instruccions per l'Autorització per realitzar la inspecció de EAPF fora del període establert pel Programa d’inspecció

Adreçat als titulars d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) que per algun motiu no poden realitzar la inspecció del seu equip dins del període establert pel programa d’inspecció dels EAPF a Catalunya. (Ja ha finalitzat el termini de sol·licitud d'aquest tràmit).

Inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris

La inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) està regulada per l'ORDRE ARP/372/2015, de 18 de desembre i el Reial Decret (RD) 1702/2011, de 18 de novembre, i d'acord amb l'establert a l'article 8 i l'annex II de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, per la qual s'estableix un marc d'actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

Els EAPF abans de procedir a la seva inspecció periòdica han d'estar registrats al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), d'acord amb el RD 1013/2009, de 19 de juny, i modificat pel RD 346/2012, de 10 de febrer.

L'objectiu de la inspecció periòdica dels EAPF és avaluar l'estat i funcionament de l'equip d'aplicació de fitosanitaris, per aconseguir una correcta aplicació fitosanitaria en els conreus agrícoles.

Amb la inspecció es vol assegurar que l'equip de tractaments fitosanitaris, com a màquina agrícola, compleixi amb tota la normativa de seguretat envers l'operador i amb la normativa mediambiental, a fi i efecte de protegir tant a l'aplicador com a l'entorn agrícola. 

Abans de finals del 2016, tots els EAPF hauran estat inspeccionats al menys una vegada, d'acord amb el Programa d'inspeccions establert a Catalunya.

Les inspeccions les duran a terme les Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), prèviament autoritzades pels òrgans competents de les comunitats autònomes.

Mapa per comarques dels equips de tractaments fitosanitaris inscrits i inspeccionats (30/09/2018)

Autorització d'una estació ITEAF

Centre de Mecanització Agrària
Rovira Roure, 191 25198 - Lleida 973 24 98 46 Fax: 973 24 94 03
Correu electrònic | cma.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  11.10.2018