• Imprimeix

Comissió catalana de varietats locals

La Comissió de varietats locals agrícoles de Catalunya és l'òrgan consultiu tècnic del departament competent en matèria d’agricultura que té la missió de rebre, analitzar les sol·licituds i avaluar-les amb caràcter previ a la inscripció de les varietats en el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

Destaquem

RuralCat
 • Establir els protocols per a la catalogació i inscripció de les varietats locals agrícoles de Catalunya per a les especies que no existeixi qüestionaris oficials de l'Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) o Unió Internacions per a la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV) o els descriptors del Biodiversity International.
 • Examinar i valorar les sol·licituds d'inscripció de les varietats locals al Catàleg de les varietats locals agrícoles de Catalunya.
 • Emetre informe, a petició de la direcció general competent en matèria d'agricultura en relació a les sol·licituds d'inscripció de les varietats de conservació de Catalunya i de les varietats hortícoles desenvolupades per a ser cultivada en condicions determinades .
 • Participar en la definició de les propostes i mesures de desenvolupament per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat cultivada a Catalunya.
 • Proposar mesures de sensibilització de la societat envers la conservació i ús sostenible de les varietats agrícoles locals de Catalunya.
 • Actuar com a òrgan consultiu en matèria de conservació d'espècies vegetals locals d'interès agronòmic de Catalunya.

Què és i qui en forma part de la Comissió de varietats agrícoles?La Comissió de varietats locals agrícoles és un òrgan col·legiat consultiu del departament competent en matèria d'agricultura que té la missió de rebre, analitzar les sol·licituds i avaluar-les amb caràcter previ a la inscripció de les varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

Té un caràcter tècnic i està formada per:

a) Presidència: el/la cap del servei competent en matèria de producció agrícola de

la direcció general competent en matèria d’agricultura. En cas d’absència, malaltia o vacant serà substituït/da per la persona titular de la vicepresidència.

b) Vicepresidència: un/a representant de la direcció competent en matèria de medi natural.

c) Vocals:

 • Un/a representant de la direcció general competent en matèria d’agricultura.
 • Una/a representant de la direcció general competent en matèria d’innovació rural.
 • Un/a representant de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
 • Un/a representant de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
 • Un/a representant del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
 • Una persona especialitzada en recerca genètica de plantes herbàcies, arbòries i forestals d’interès agrari.
 • Dues persona representant de les entitats que es dediquen a la recuperació i conservació de varietats locals.
 • Dues persones representants de les organitzacions professionals agràries.
 • Un/a secretari/a, amb veu però sense vot, que haurà de ser un funcionari de la direcció general competent en matèria d’agricultura.

La Comissió de varietats locals agrícoles pot designar experts, que actuen com a assessors, per assumptes concrets, que seran nomenats pel president/a de la Comissió.

Els membres de la comissió, que no ho siguin per raó del càrrec, son nomenats pel titular de la direcció general competent en matèria d’agricultura, a proposta, si s’escau, dels òrgans, ens o entitats representades en la Comissió, excepte en el cas de la persona especialitzada en recerca genètica de plantes herbàcies,

arbòries i forestals d’interès agrari que serà designada directament pel director general competent en matèria d’agricultura, havent de ser de reconegut prestigi dins de l’àmbit científic i acadèmic. 

Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, en la seva composició s’ha de procurar garantir la presencia equilibrada d’homes i dones.

 
Càrrec Membre Entitat que actualment forma part de la Comissió
President/a El/la cap del servei competent en matèria de producció agrìcola de la direcció general competent en matèria d'agricultura DARP*
Vicepresident/a Un/a representant de la direcció general competent en matèria de medi natural Departament de Territori i Sostenibilitat
Vocal Un/a representant de la direcció general competent en matèria d'agricultura DARP
Un/a representant de la direcció general competent en matèria d'innovació rural DARP
Un/a representant de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) IRTA
Un/a representant de l'Institud Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) INCAVI
Un/a representant del Consorci Centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya CTFC
Una persona especialista en recerca genètica de plantes herbàcies, arbòries i forestals d'interès agrari JARDI BOTÀNIC DE BARCELONA
Un/a representant de les entitats de recuperació i conservació de varietats locals XARXA CATALANA DE GRANERS
Un/a representant de les entitats de recuperació i conservació de varietats locals FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
Un/a representant de les organitzacions professionals agràries Unió Pagesos
Un/a representant de les organitzacions professionals agràries Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Secretari/a Un/a funcionari/a de la direcció general competent en matèria d'agricultura DARP
Expert/a La Comissió de varietats locals pot designar experts que actuen com a assessors, per assumptes concrets, que seran nomenats pel president/a de la Comissió DARP

 * Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Informació relacionada

 • LLEI 26/2010, del 3 d'agost,

  de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 5686 - 05/08/2010)

 • DECRET 131/2012, de 23 d'octubre,
  pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya. (DOGC núm. 6240 - 25/10/2012)