• Imprimeix

Fertilització

El problema de contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries ha estat abordat per la Unió Europea en la seva Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre de 1991, transposada pel Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, al dret de l’Estat.

El sòl, a banda de les seves funcions de producció d’aliments, en qualitat i quantitat, té un paper clau en el filtrat de les aigües. L'aparició d'àrees amb aigües que contenen elevats continguts de nitrats procedents d’una contaminació difusa lligada a l’ús de fertilitzants, planteja la necessitat de perfeccionar-ne la gestió mitjançant l’adopció d’un seguit de pràctiques agràries millorades.

La normativa comunitària obliga als estats membres, entre d'altres aspectes, a elaborar un Codi de bones pràctiques agràries. Aquest Codi serà d'obligat compliment en les zones vulnerables designades. A Catalunya, mitjançant l'Ordre de 22 d'octubre de 1998, s'estableix el Codi en relació amb el nitrogen. El Codi és un referent quant al desenvolupament de l’agricultura compatible amb el medi ambient destacant els següents punts:

 1. Ajustar les aportacions de nitrogen a les necessitats del cultiu:
  • Coneixent la composició dels fertilitzants, siguin minerals o orgànics
  • Calculant l'adobatge utilitzant algun mètode (balanç de nitrogen, anàlisi del sòl o la planta)
  • Aplicant els fertilitzants en la forma i moment que siguin més eficaços
  • Anotant les quantitats de fertilitzants aplicats

 2. Realitzar un maneig adequat dels fems, els purins i les gallinasses dins de l’explotació:
  • Reduint-ne el volum
  • Reduint el contingut de nutrients, especialment nitrogen i fòsfor de les dejeccions
  • Disposant de suficient capacitat d’emmagatzematge

 3. Adequar la gestió del reg

 4. Evitar la contaminació directa de les aigües:
  • Mantenint les distàncies de protecció i no fent aplicacions de fertilitzants prop de cursos d'aigua, pous o fonts
  • No aplicant fertilitzants en condicions desfavorables com, per exemple, sòls gelats i entollats

El Manual del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el N és la guia per a la interpretació pràctica del CBPA elaborada pel Departament d'Agricultura.

Per tal que els beneficiaris dels ajuts directes de la PAC i de determinats ajuts al desenvolupament rural puguim percebre integrament els ajuts, cal que respectin:

Les bones condicions agràries i mediambientals (característiques específiques de la superfície, incloses les condicions climàtiques del sòl, el sistema d'explotació agrària i l'estructura de l’explotació) i

Els requisits legals de gestió (normes en matèria de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals)

Data d'actualització:  31.10.2017