• Imprimeix

Pla d'ús de GPS en fertilització

Fertilització amb GPS

El Departament vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal d'incorporar les oportunitats de realitzar una millor gestió de les dejeccions ramaderes des dels punts de vista agronòmic, econòmic i logístic. En concret, amb l'ús del GPS es vol aconseguir l'optimització del transport (gestió de rutes), cosa que pot suposar una millora en la gestió de la fertilització i minimització d'inputs i recursos, així com una traçabilitat d’aplicacions de dejeccions ramaderes a llarga distància.

Aquestes millores es podran portar a terme per la traçabilitat que es generarà, i donaran oportunitat a empreses innovadores que vulguin aprofitar les dades recopilades per donar solucions a problemes de gestió de les explotacions ramaderes i agrícoles.

El Departament mantindrà uns estàndards fixos a tot el sistema, però que han de permetre la màxima flexibilitat per tal d'incorporar les millores que la innovació tecnològica i la investigació futura puguin aportar. D'altra banda, el Departament vol assegurar una concurrència d'empreses òptima per tal de garantir una competència, que permeti uns preus accessibles al sector agrícola/ramader.

El Departament està establint una plataforma de recepció de dades en temps real, composta d’uns Serveis Web, per tal de permetre la traçabilitat a llarga distància.

La plataforma està adreçada a empreses de software, empreses de servei i ramaders que vulguin desenvolupar sistemes d’informació per enviar les dades directament del camp al Departament.

Aquests Serveis Web estan en fase de desenvolupament i per tant supeditats a possibles modificacions un cop se'n verifiqui la viabilitat. Tot i això, la definició actual respon a l’anàlisi prèvia realitzada, i dins de les possibilitats i necessitats es modificarà el mínim imprescindible per tal de no interferir en excés amb els desenvolupaments que terceres persones/empreses puguin fer per adaptar-s’hi.

Per tal de realitzar consultes referents a la plataforma, us podeu posar en contacte amb el DARP a la bústia de correu: asols.daam@gencat.cat

 

Partint de les dades obligatòries que cal presentar al Departament, i utilitzant programaris adeqüats, hi ha la possibilitat d’innovar en la gestió agrària.

A continuació s'enumeren unes quantes oportunitats de millora que es poden assolir en funció de les necessitats i la iniciativa de cada ramader/agricultor/empresa: 

 • Planificar la fertilització: tenint identificat el banc de terres i la gestió quant a aplicacions ramaderes realitzades, es podria fer una planificació de la fertilització que es vol dur a terme en el futur immediat.
 • Introduir criteris d’eficiència, distància i costos en la gestió. Optimitzant rutes i ordres de feina a operaris, si fos el cas.
 • Quantificar les unitats fertilitzants aportades i establir un preu unitari de servei.
 • Reduir molt la feina administrativa en l'emplenament del “llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats” així com el “llibre de gestió de dejeccions”.
 • Generar factures, albarans i informes tècnics, per totes les parts implicades en el sistema (agricultors, ramaders, transportistes...)
 • Avaluar els costos que es deriven de la gestió de les dejeccions ramaderes.
 • Tots aquells aspectes on el fet de tenir la traçabilitat realitzada permeti obtenir una millora.
 • ORDRE ARP/210/2017, de 8 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. (DOGC núm. 7456 - 18/09/2017)

 • ORDRE AAM/66/2015, de 25 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/312/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. (DOGC núm. 6844 - 02/04/2015)

 • ORDRE AAM/312/2014, de 15 d'octubre,

  per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. (DOGC núm. 6734 - 23/10/2014)

Data d'actualització:  19.09.2017