• Imprimeix

Registre de fertilitzants

El Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, estableix en el capítol III els punts que ha de complir el fabricant per posar al mercat els seus fertilitzants, entre els quals destaquen aquells definits en l’article 11:

  1. No es poden posar al mercat aquells productes fertilitzants que no s’incloguin en algun dels tipus de l’annex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003 o en algun dels tipus de l’annex I del Reial decret 506/2013.
  2. Els fertilitzants inclosos en el grup 2 (adobs orgànics), grup 3 (adobs organominerals) o grup 6 (esmenes orgàniques) de l’annex I del Reial decret 506/2013 només podran posar-se al mercat si prèviament han estat inscrits al Registre de productes fertilitzants del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Inscripció, renovació o modificació al Registre de fertilitzants

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient posa a disposició dels usuaris dues opcions per a la inscripció, renovació i modificació al Registre de fertilitzants: una de manual i una de telemàtica.

Opció de registre manual: cal emplenar la documentació requerida i enviar-la al Ministeri.

 Opció de registre telemàtica o electrònica: és una alternativa al registre manual que es pot utilitzar mitjançant la seva pàgina web:

Documentació requerida

Per realitzar la inscripció, renovació o modificació al Registre de fertilitzants, a la pàgina web del Ministeri hi ha disponible un MODEL DE COMUNICACIÓ i una FITXA DE CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE.

Les dades que, com a mínim, caldrà incloure en la comunicació presentada seran:

a) Nom o raó social, adreça i número d'identificació fiscal del fabricant com a responsable del producte.
b) Denominació del tipus de producte d'acord amb el que assenyala l'annex I.
c) Nom comercial del producte a Espanya.
d) Instal·lació on es fabrica el producte.
e) Declaració detallada de totes les primeres matèries utilitzades en la seva fabricació, amb el percentatge en massa que correspongui a cadascuna d'aquestes. Les primeres matèries d'origen orgànic s'han de detallar i identificar amb la nomenclatura i codi numèric (sis dígits) de l'annex IV, i la resta d'ingredients diferents dels adobs minerals o de les esmenes calcàries, denominació establerta en la nomenclatura de la Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), i si es disposa d'aquesta dada, el nombre Chemical Abstracts Service (CAS) o el nombre CE.
f) Descripció del procés de fabricació.
g) Forma de presentació del producte i forma d'utilització.
h) Declaració del contingut en nutrients, paràmetres i altres característiques exigibles per al tipus de producte fertilitzant al qual correspongui, segons el que indiquen les columnes 5 i 6 de l'annex I i l'annex V. El pH del producte s'ha de declarar en tots els casos. En els casos que, per variacions en el procés de fabricació o en les característiques de la primera matèria, els valors abans especificats puguin tenir una magnitud diferent, s'han de declarar els límits mínim i màxim corresponents.
i) Certificat analític del producte fertilitzant, on han de constar els continguts de nutrients i la resta de requisits indicats per a cada tipus d'adob o esmena a la columna 5 de l'annex I, i també els paràmetres especificats a l'annex V. Aquest certificat analític no serà exigible quan el fabricant estigui certificat per una entitat certificadora.
j) Quan de l'origen de la matèria primera pugui sospitar-se raonablement la presència de medicaments, substàncies amb propietats persistents, bioacumulables i/o tòxiques o amb risc per a la salut de les persones, animals o medi ambient, l'autoritat competent podrà sol·licitar la determinació analítica dels seus continguts al producte fertilitzant.
k) Fitxa de dades de seguretat en aquells supòsits en què així ho estableixi l'article 31 del Reglament (CE) 1907/2006.

On enviar la documentació requerida

Cal enviar la sol·licitud a la següent adreça:

Registro general del MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid

Consulta en línia del Registre

La pàgina web del Ministeri permet fer consultes per internet per tal de conèixer els productes que estan inscrits al Registre de fertilitzants. La consulta es pot fer per codi de fertilitzant, per fabricant o nom comercial i per tipus de producte. També hi ha la possibilitat de fer un filtre per províncies.

Data d'actualització:  30.07.2013