• Imprimeix

Introducció

Les activitats amb organismes modificats genèticament (OMG) estan regulades a la Unió Europea mitjançant la Directiva 2001/18/EC i la Directiva 2009/41/EC. La transposició d’ambdues directives, així com dels reglaments europeus que tenen com a objectiu la protecció de la salut humana i el medi ambient davant els possibles efectes derivats de l’ús dels OMG, s’ha fet a Espanya mitjançant la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’OMG, i el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei (modificat pel Capítol V del Reial decret 367/2010, de 26 de març).

Els articles 3 i 4 de la Llei 9/2003 estableixen respectivament les competències de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autònomes.

Per tal d’exercir les competències atribuïdes per la Llei 9/2003, Catalunya va promulgar el Decret 152/2003, de 23 de juny, amb el qual estableix el règim jurídic per a les actuacions d'utilització confinada, i d'alliberament voluntari d'organismes vegetals genèticament modificats a Catalunya. Aquest Decret té per objecte establir el procediment per atorgar les autoritzacions d'utilització confinada, i d'alliberament voluntari d'organismes vegetals genèticament modificats en tot el que és competència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, desenvolupar la vigilància i el control de les activitats autoritzades i dels organismes o els productes ja comercialitzats que en continguin o que se'n derivin, i imposar les sancions que corresponguin a les infraccions comeses en l'exercici d'aquestes activitats.

Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la competència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la matèria objecte del Decret 152/2003, de 23 de juny, sens perjudici de les competències assenyalades en el mateix Decret per a l'òrgan col·legiat a què fa referència l'article 5 d'aquest Decret i de les específiques que puguin afectar d'altres departaments.

Data d'actualització:  19.09.2016