• Imprimeix

Òrgans Competents i Consultius

Comissió Catalana de Bioseguretat (CCB)

És l’òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que té la missió de rebre, analitzar les sol·licituds i avaluar-les amb caràcter previ a l'autorització de qualsevol activitat d’utilització confinada amb OMG o d’alliberament voluntari amb organismes vegetals modificats genèticament per tal que la seva utilització no suposi un perill per a la salut humana, ni per al medi ambient. La CCB és un òrgan col·legiat amb caràcter tècnic i està formada per representants dels diferents departaments implicats en la matèria.

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya és qui resol les autoritzacions per a les activitats d’utilització confinada amb OMG i d’alliberament voluntari amb organismes vegetals modificats genèticament que ho requereixin, sempre a proposta, vinculant, de la CCB.

Consell Interministerial d'Organismes Modificats Genèticament (CIOMG)

El Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament (CIOMG) és un òrgan col·legiat creat a partir de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberaments voluntaris i comercialització d’OMG.

El CIOMG és l'òrgan competent de l’Administració General de l’Estat per concedir totes les autoritzacions per a la comercialització d’OMG o de productes que en continguin, assajos d’alliberaments voluntaris exigits dins del procediment d’autorització per a la comercialització i aquelles relacionades amb la importació i exportació d’OMG. També correspon al CIOMG autoritzar la utilització confinada i els alliberaments voluntaris d’OMG quan aquests han de ser incorporats a medicaments d’ús humà o veterinari, a més a més dels alliberaments voluntaris que es facin en el marc dels programes nacionals de recerca i aquelles relacionades amb l’examen tècnic per a la inscripció en el registre de varietats comercials.

Comissió Nacional de Bioseguretat (CNB)

La Comissió Nacional de Bioseguretat, segons la disposició addicional segona de la Llei 9/2003, és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, la funció del qual és informar respecte de les sol·licituds d’autorització presentades a l'Administració General de l’Estat i a les comunitats autònomes sobre els OMG (utilització confinada, alliberaments voluntaris i comercialització).

Està adscrita al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i composta per representants dels diferents ministeris implicats, per representants de les comunitats autònomes, així com per persones i institucions expertes en la matèria.

Data d'actualització:  19.09.2016