• Imprimeix

Organitzacions de productors

Fruites i hortalisses

Les organitzacions de productors són entitats amb personalitat jurídica pròpia (cooperatives, societats agràries de transformació, societats mercantils) o parts clarament definides d’aquestes, constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per adaptar, en comú, la producció i la comercialització a les exigències del mercat.

Les organitzacions de productors han de complir els requisits establerts establerts als articles 152 a 158 del Reglament (UE) 1308/2013 i als articles 20 a 35 del Reglament (UE) 543/2011. El reconeixement el fa  la comunitat autònoma on tenen la seu social, per a una de les 11 categories que s'estableixen en l'article 4 del Reial decret 1972/2008 .

Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) es constitueixen per a programar  la producció i  concentrar l'oferta i fer la comercialització en comú i a Catalunya n'hi ha 77, essent la majoria de la categoria fruites/fruites i hortalisses (58), 12 de fruits de closca i 7 de cítrics. 

Data d'actualització:  20.06.2018