La Directiva 91/414/CEE, relativa a la comercialització de productes fitosanitaris (i les seves posteriors modificacions), transposada a l’Estat espanyol pel Reial Decret 2163/94 (BOE 18.11.94) va posar les bases per a la inclusió en una Llista Única Comunitària de les substàncies actives destinades a la formulació de productes fitosanitaris. L’objectiu era unificar a nivell de la UE els criteris per a l’avaluació dels productes fitosanitaris, amb un alt nivell d’exigències toxicològiques i ecotoxicològiques, per tal de minimitzar el seu impacte sobre la salut humana i el medi ambient.

Per confeccionar aquesta llista, es va establir el següent:

  1. Les noves substàncies actives precisaven per a ser incloses a la llista única comunitària ser autoritzades per la Comissió Europea.
  2. Les substàncies actives ja registrades al juliol de 1993 en algun país europeu, tenien un termini de 10 anys per la seva revisió. En tant aquestes substàncies no fossin objecte de revisió es podien registrar els productes fitosanitaris que les contenien a qualsevol país europeu. Aquest termini s’ha prorrogat fins el 31 de desembre de 2009.

En data 24 de novembre es va aprovar el REGLAMENT (CE) 1107/2009, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i el qual substituirà a partir del dia 14 de juny de 2011 a la Directiva 91/414. Abans, d’acord amb el que especifica l’esmentat reglament, la Comissió haurà d’aprovar una sèrie de reglaments complementaris entre els que cal destacar un Reglament que contindrà la llista de substancies actives ja aprovades, i un altre Reglament pel que s’establiran els requisits de l’etiquetat dels productes, i sobre els que anirem informant puntualment a mesura de la seva entrada en vigor.

Consulta base de dades del Registre Únic Europeu

Per a realitzar consultes cal fer la cerca amb el nom de la substància activa, per exemple: "tebuconazole". Es clica “buscar substància” ("find substance"), i  una vegada marcada es clica el botó de consultar dades (show details). D’aquesta manera es poden recuperar també els LMRs.

Informació relacionada

Data d'actualització:  14.02.2011