• Imprimeix

Reconeixement assessor gestió integrada de plagues

L'assessor/a en gestió integrada de plagues és qualsevol persona que hagi adquirit uns coneixements adequats i assessori sobre la gestió integrada de plagues i l'ús segur dels productes fitosanitaris, a títol professional o com a part d'un servei comercial, inclosos els serveis autònoms privats, els serveis de les agrupacions de defensa vegetal reconegudes oficialment, els serveis de les entitats inscrites al registre d’entitats d'assessorament agrari de Catalunya, i els serveis  d'assessorament públic, operadors comercials, productors d'aliments i minoristes en el seu cas.

Dades obertes

Persones reconegudes com assessores en gestió de plagues

Totes les persones físiques que tinguin la seva residència legal a Catalunya, que vulguin exercir com a persones assessores en gestió integrada de plagues i que tinguin la titulació habilitant.

1. La titulació habilitant per a exercir com a persona assessora en gestió integrada de plagues compren: llicenciatures, enginyeries superiors, enginyeries tècniques; títols de grau, màsters o tercer cicles, i títols de formació professional superior, que compleixen la condició de sumar en el seu conjunt 40 ECTS (European Credit Transfer System) en matèries relacionades directament amb la producció vegetal, i en particular en aquelles que, a banda de la denominació particular que rebin en el pla d'estudis corresponent, responguin de manera inequívoca als continguts següents:

 • Edafologia
 • Fisiologia vegetal
 • Botànica
 • Millora vegetal
 • Fitotècnia
 • Cultius herbacis
 • Cultius hortícoles
 • Cultius llenyosos
 • Silvicultura
 • Planificació general dels cultius i aprofitaments forestals
 • Avaluació de l’impacte ambiental
 • Mecanització agrària
 • Protecció vegetal
 • Entomologia agrícola o forestal
 • Patologia vegetal
 • Malherbologia
 • Química agrícola

Dels 40 ECTS esmentats, com a mínim, 12 han de ser de matèries que estiguin relacionades directament amb la protecció vegetal, i en particular aquelles, que a banda de la denominació particular que rebin en el pla d'estudis corresponent, responguin de manera inequívoca als continguts següents:

 • Protecció vegetal
 • Entomologia agrícola o forestal
 • Patologia vegetal
 • Malherbologia
 • Mecanització (Maquinaria i equips per a la protecció dels cultius)
 

 

2. Les titulacions universitàries oficials amb plans d'estudi anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que compleixen aquestes condicions són:

 • Enginyeria agrònoma
 • Enginyeria tècnica agrícola
 • Enginyeria de forest
 • Enginyeria tècnica forestal

 

3. Compleixen també les condicions especificades en el punt 1 les titulacions següents de formació professional:

 • Tècnic/a Superior en Paisatgisme i Medi Rural
 • Tècnic/a Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural

 

4. Altres titulacions:

 • Les titulacions universitàries oficials amb plans d'estudi anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) quan els seus titulars puguin acreditar haver rebut formació equivalent a la que recull l'apartat 1.
 • Altres titulacions de formació professional superior quan els seus titulars puguin acreditar haver rebut formació equivalent a la que recull l'apartat 1.

Un cop avaluada la documentació presentada el sol·licitant rep en el termini màxim de 40 dies una resolució de reconeixement o de no reconeixement si no es compleixen els requisits establerts.

Les persones assessores en gestió integrada de plagues per a exercir com a tal, han d’estar inscrites en el corresponent Registre oficial que gestiona la direcció general d’agricultura i ramaderia. Aquesta inscripció es fa d'ofici un cop atorgat el reconeixement.

Data d'actualització:  05.11.2018