• Imprimeix

Obligacions dels productors

Tractor treballant en horta

Les obligacions dels agricultors en relació amb la higiene de la producció primària agrícola seran:

 • Els agricultors han de complir les obligacions en matèria de higiene establertes en l'annex I del Reglament CE 852/2004 i a l'annex I del Reglament 183/2005 
 • Anualment cal notificar la informació referent a les dades de l'explotació i dels recintes i parcel·les que en formen part. Aquesta notificarà es farà a partir de la Declaració Única Agrària (DUN) 
 • En el cas d'explotacions de nova constitució o que cessin en la seva activitat, la informació s'ha de comunicar dins del mes següent a l'inici o al cessament de l'activitat.

Per tal de facilitar el compliment de les obligacions en matèria de la higiene de la producció primària agrícola, les administracions en col·laboració amb el sector productor, han elaborat i actualitzat diferents Guies de bones pràctiques d'higiene de la producció primària agrícola. El seguiment de les guies és voluntari, i són només un instrument que es posa a disposició dels agricultors per a facilitar el compliment dels requisits i les obligacions del paquet d'higiene i del Reial decret 9/2015.

Les guies recullen obligacions i recomanacions que cal tenir en compte amb:

 • L'aigua d'ús agrícola
 • Els productes fitosanitaris
 • Els fertilitzants i esmenes orgànics i inorgànics
 • Les condicions higienciosanitàries dels treballadors i de les explotacions agrícoles
 • Les condicions sanitàries en les operacions connexes de recol·lecció, càrrega, transport, emmagatzematge de productes recol·lectats i envasat a l'explotació agrícola

Justificació i abast dels controls

El Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene de la Producció Primària Agrícola i de l'Ús de Productes Fitosanitaris va ser aprovat en Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural al febrer de 2016, com un dels programes integrants del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) per al període 2016-2020.

El Programa s'ha elaborat per a complir amb les disposicions comunitàries, en l'àmbit de la producció primària agrícola, del "Paquet Higiene", i amb les de la normativa espanyola en la matèria, concretament amb el Reial Decret 9/2015, de 16 de gener, per qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola.

Aquest Programa és d’obligat compliment a tot l’estat a partir de l’any 2016 i integra tant els controls que ja es venien fent fins ara en el marc de l’ús dels productes fitosanitaris, com els nous controls de la higiene de la producció primària agrícola.

El punt focal d’aquest pla de controls a Catalunya és la Subdirecció General d’Agricultura, i la coordinació d’aquests controls es realitza conjuntament des del Servei d’Ordenació Agrícola i des del Servei de Sanitat Vegetal, amb la participació del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, en l’àmbit de les seves competències.

Pla de controls

El Pla de controls afecta només a l'àmbit de la producció primària agrícola, és a dir, la producció o cultiu de productes primaris, i aquelles operacions connexes a la producció i que també s’entenen incloses en l’àmbit de la producció primària, com són el transport, l'emmagatzematge i la manipulació de productes primaris en el lloc de producció, i el transport del lloc de producció fins a un establiment, sempre que no s'alteri la seva naturalesa de manera substancial.

Des de l’any 2015, les explotacions agrícoles de Catalunya es troben incloses al Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA, creat pel Reial Decret 9/2015) i en ell s’han d’inscriure les explotacions agrícoles que fan la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola amb l’excepció d’aquelles explotacions que destinen les seves produccions íntegrament al consum domèstic privat.

Totes aquelles activitats que van més enllà de la producció primària i les seves activitats connexes, han d’estar inscrites al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i l’organisme competent per al seu control és el Departament de Salut.

Número i tipus de controls a realitzar

El control de la higiene i l’ús de productes fitosanitaris no és específic de cap tipus d’explotació en concret  sinó que s’emmarca dins del Pla de Control oficial d’higiene i de l’ús dels productes fitosanitaris a tota la producció primària agrícola.

Es realitzaran controls a tot Catalunya, distribuïts de forma aleatòria i tenint en compte el risc de cada explotació. Aquests controls afectaran a tots els cultius, de l’explotació. El nombre final d’explotacions de cada cultiu a comprovar dependrà del mostreig general que es realitzarà en el marc del pla de control oficial.

Els controls seran de tipus documental, terreny i/o de presa de mostres en funció de l’explotació. En el marc del control terreny es prendran mostres per a anàlisis de residus de productes fitosanitaris. Igualment, es podran prendre mostres per a la detecció de contaminants o microbiològiques en algunes explotacions.

Els controls durant l’any 2018 es realitzaran a partir del mes de març i fins a final d’any

Conseqüències del control en cas de detecció d’incumpliments

Els diferents tipus d'actuacions que es poden posar en marxa com a conseqüència de la detecció d'un incompliment són:

 • Acció informativa: posant a disposició de l'agricultor tota la informació necessària perquè aquest conegui totes les obligacions que ha de complir en l'àmbit de la higiene i l'ús dels productes fitosanitaris (lliurament de la Guia o de material de divulgació).
 • Acció de seguiment i mesures cautelars: quan no es tracti d’incompliments tipificats com a infracció ni per la Llei 17/2011 ni per la Llei 43/2002, es realitzarà una acció de seguiment del compliment detectat, la qual consistirà en instar el titular de l'explotació a esmenar els defectes detectats en un termini de temps raonable, havent d'aportar a l'autoritat competent la documentació que ho justifiqui.
 • Descomptes per condicionalitat lligats als ajuts: quan en el marc dels controls es detecti un incompliment que afecti a la condicionalitat
 • Inici d’un procediment sancionador: en aquells casos tipificats com a infracció en la legislació de sanitat vegetal o de seguretat alimentària i nutrició 
Data d'actualització:  19.06.2018