• Imprimeix

Preguntes més freqüents

La inscripció en aquest registre és obligatòria per a totes les explotacions a excepció de les que destinen íntegrament les seves produccions a l’autoconsum domèstic privat. La inscripció es fa de forma automàtica a partir de les dades declarades a la DUN de l'any anterior.

D’entrada no s’han d’inscriure al REGEPA. Només en el cas que, a part del viver, facin producció comercial de productes destinats a l’alimentació humana o animal, hauran d’inscriure’s.

Pel que fa a la DUN, els  viveristes de flor i planta ornamental i els de fruiters no cal que facin la DUN per aquesta activitat, sempre i quan estiguin inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la corresponent declaració anual de cultius.

En el cas que aquests viveristes hagin de realitzar alguns dels tràmits previstos a l’annex 1 de l’Ordre de la DUN o tinguin una part de la seva explotació amb cultius o plantacions productives comercials, a part de presentar la corresponent declaració anual de cultius, també haurien de fer la DUN.

Les explotacions exclusivament ramaderes no s’han d’inscriure al REGEPA perquè ja estan inscrites al REGA. Pel que fa a les explotacions mixtes, hauran d’estar inscrites als dos registres.

Podeu consultar les guies de bones pràctiques d’higiene en la producció primària agrícola, on es recullen les obligacions i recomanacions establertes per la normativa.

No, totes les explotacions que produeixin aliments per a les persones o per als animals han d’estar inscrites al REGEPA i complir les normatives d’higiene, sigui quina sigui la seva superfície, a excepció de les que destinin tota la seva producció al consum domèstic privat. 

Aquest concepte no va lligat a una superfície concreta, sinó al fet que els productes es consumeixin exclusivament dins de l’àmbit familiar (estem parlant de petits horts per a l’autoconsum, bàsicament), si qualsevol part de la producció, per petita que sigui, surt de l’àmbit de l’autoconsum, ja ha de complir les normatives d’higiene i figurar al REGEPA

El número del REGEPA no canvia d’un any per l’altre, excepte en aquells casos en que, com a conseqüència de canvis en la superfície de l’explotació, la major part de superfície passa a ser d’una comunitat autònoma diferent a la que tenia el primer cop que es va inscriure. En aquests casos es generarà un nou número de REGEPA per a l’explotació.

Tant les ordres anuals que regulen la DUN com el Reial Decret 9/2015, estableixen l’obligatorietat de que totes les explotacions que realitzen la seva activitat en l’àmbit de la producció primària agrícola han de fer DUN cada any, per tant, el seu incumpliment podria comportar sancions a l’explotació. A efectes del REGEPA, l’explotació es considera inactiva però el número de l’explotació es manté.