• Imprimeix

Quadern d'explotació

Quadern d’explotació

 

Tant la normativa comunitària com la nacional estableixen l'obligació de dur un registre de dades per als agricultors. Aquestes obligacions inclouen la descripció de les característiques de l’explotació i dels mitjans de producció utilitzats, el registre de tractaments fitosanitaris, el registre de les vendes dels productes de l'explotació i, en els casos establerts per la normativa, el registre de les aplicacions de fertilitzants.

L'objectiu fonamental de la conservació d’aquests registres, durant almenys tres anys, és poder garantir la traçabilitat, la sanitat i la higiene dels productes agrícoles al llarg de tot el seu cicle de producció i comercialització posterior.

Es poden utilitzar quaderns d'explotació en qualsevol format (informàtic, telemàtic o en paper), i cal tenir registrada, com a mínim, la informació dels darrers 3 anys. Aquí us podeu descarregar diferents models de quadern d’explotació.

Recordeu que cal omplir tots els apartats dels quaderns:

  • Dades generals
  • Registre de tractaments fitosanitaris
  • Traçabilitat de la producció
  • Registre de fertilització (quan sigui obligatori)

Altres quaderns d'explotació que podeu utilitzar i que compleixen tots els requisits de la normativa:

Conjuntament amb el quadern, amb relació a la higiene i a l'ús de productes fitosanitaris, cal conservar la següent documentació durant almenys 3 anys:

  • Factures i albarans de venda dels productes
  • Documentació fitosanitària (factures de compra de productes fitosanitaris, butlletins analítics de residus de pesticides de productes vegetals, document d'assessorament en GIP, justificants d'entrega d'envasos buits de productes fitosanitaris...)
  • Registres de formació dels treballadors i titulars de l'explotació
  • Informació dels autocontrols realitzats a l'explotació
Data d'actualització:  22.06.2016