• Imprimeix

Competències de la Generalitat de Catalunya

Organisme modificat genèticament (OMG) és qualsevol organisme, tret dels éssers humans, sobre el qual el material genètic s'hagi modificat d'una manera que no es produeix naturalment, ni per aparellament ni per recombinació natural, sempre que s'utilitzin les tècniques que reglamentàriament s'estableixin.

Les activitats amb OMG estan regulades a la Unió Europea mitjançant la Directiva 2001/18/EC i la Directiva 2009/41/EC. La transposició d’ambdues directives, així com dels reglaments europeus que tenen com a objectiu la protecció de la salut humana i el medi ambient davant els possibles efectes derivats de l’ús dels OMG, s’ha fet a l’Estat espanyol mitjançant la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’OMG, i el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 9/2003 (text refós).

Els articles 3 i 4 de la Llei 9/2003 estableixen les competències de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autònomes, respectivament.

Per tal d’assumir i exercir les competències atribuïdes per la Llei 9/2003, Catalunya va promulgar el Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels OMG. Aquest Decret té per objecte establir el procediment per atorgar les autoritzacions per a realitzar activitats d'utilització confinada, i d'alliberament voluntari sense finalitat comercial d’OMG en tot el que és competència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, desenvolupar la vigilància i el control de les activitats autoritzades i dels organismes o els productes ja comercialitzats que siguin OMG, que se'n derivin o que en continguin, i imposar les sancions que corresponguin a les infraccions comeses en l'exercici d'aquestes activitats. El Decret també crea i regula el Registre d’OMG de Catalunya.

Informació relacionada

Sistema de vigilància i control dels organismes modificats genèticament (OMG) a Catalunya

Agència Catalana de Seguretat Alimentaria

Data d'actualització:  28.03.2018