• Imprimeix

Òrgans competents i consultius en matèria d'OMG

Òrgans competents per a autoritzar activitats amb OMG.

Fan l’avaluació de risc de les activitats amb OMG per determinar la seva seguretat i assessoren als òrgans consultius prèvia autorització d’aquestes activitats.

Els diferents òrgans competents i consultius en matèria d'OMG que tramiten expedients d’activitats que es fan a Catalunya són la CCBS, CTOMG, CNB i CIOMG. Veure a continuació

Els articles 3, 4 i 5 del Decret 62/2015, de 28 d'abril, regulen la creació, règim jurídic i funcions de la Comissió Catalana de Bioseguretat (CCBS), que s’adscriu al Departament competent en matèria d’agricultura.

La CCBS és l'òrgan competent per rebre les comunicacions i sol·licituds i per autoritzar les activitats d’utilització confinada (laboratoris, hivernacles, estabularis, etc.) i els alliberaments voluntaris sense finalitat comercial amb OMG (assajos de camp) que són competència de la Generalitat de Catalunya. També assumeix la competència de coordinació de la vigilància i control de les activitats amb OMG. La CCBS és un òrgan interdepartamental on estan representats els departaments competents en matèria d’agricultura, salut pública, polítiques ambientals, coordinació interdepartamental i recerca.

Qualsevol persona física o jurídica (institucions públiques o privades, centres de recerca, universitats, hospitals, etc.) de Catalunya han de comunicar i/o sol·licitar autorització a la CCBS per dur a terme activitats de recerca amb OMG en diversos camps, com per exemple en biomedicina i recerca bàsica, entre altres, que són fonamentals per a la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies, de la medicina, de l’agricultura, etc

Els articles 6, 7 i 8 del Decret 62/2015, de 28 d'abril, regulen la creació, règim jurídic i funcions de la Comissió Tècnica d’OMG (CTOMG), que s’adscriu al Departament competent en matèria d’agricultura.

La CTOMG és l'òrgan consultiu de la CCBS. La CTOMG és un òrgan col·legiat amb caràcter tècnic i està formada per representants dels mateixos departaments que la CCBS. Té la missió d’estudiar i fer l’avaluació de risc, amb caràcter previ a l'autorització, de qualsevol expedient que rebi la CCBS d’activitat d’utilització confinada o d’alliberament voluntari sense finalitat comercial amb OMG per tal que la seva utilització no suposi un perill per a la salut humana, ni per al medi ambient. La CTOMG fa la proposta de Resolució per a la CCBS, que posteriorment l’autoritzarà, si escau, els expedients.

El Consell Interministerial d’Organismes Modificats Genèticament (CIOMG) és un òrgan col·legiat creat a partir de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberaments voluntaris i comercialització d’OMG.

El CIOMG és el òrgan competent de l’Administració General de l’Estat per concedir totes les autoritzacions per la comercialització d’OMG o de productes que els continguin, assajos d’alliberaments voluntaris exigits dins del procediment d’autorització per la comercialització i aquelles relacionades amb la importació i exportació d’OMG. També correspon al CIOMG autoritzar la utilització confinada i els alliberaments voluntaris d’OMG quan aquests han de ser incorporats a medicaments d’ús humà o veterinari, a més a més dels alliberaments voluntaris que es facin en el marc dels programes nacionals de recerca i aquelles relacionades amb l’examen tècnic per a la inscripció en el registre de varietats comercials.

També gestiona el Registre d’OMG estatal.

La Comissió Nacional de Bioseguretat, segons la disposició addicional segona de la Llei 9/2003, és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, la funció del qual és informar respecte de les sol·licituds d’autorització presentades a l'Administració General de l’Estat i a les comunitats autònomes sobre els OMG (utilització confinada, alliberaments voluntaris sense finalitat comercial i comercialització).

Està adscrita al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i composta per representants dels diferents ministeris implicats, per representants de les comunitats autònomes, així com per persones i institucions expertes en la matèria.

Les tramitacions i relacions amb els òrgans europeus es donen directament des dels òrgans dels estats membres. En el cas de l’Estat espanyol, les tramitacions amb els òrgans europeus es fan a través dels òrgans ministerials: CIOMG i CNB.

Comissió Europea: òrgans competents per fer la tramitació dels expedients d’OMG dels quals s’ha sol·licitat l’autorització de comercialització (cultiu, importació o consum). També són competents per elaborar regulació i normativa en matèria d’OMG.

També gestiona el Registre d’OMG de la Unió Europea.

Comitès permanents, Consell i Parlament: òrgans competents per autoritzar la comercialització d’OMG i aprovar normativa sobre OMG.

Agència Europea de Seguretat Alimentària: l’òrgan científic de la Comissió Europea. Està format per un panell d’experts d’OMG que analitza la documentació, els estudis i les opinions dels Estats Membres i de totes les parts interessades, així com comentaris del públic. Fa estudis i dóna opinions sobre els OMG que estan en tramitació per ser autoritzats comercialment. També fa d’estudi del seguiment d’aquells OMG comercials que ja estan autoritzats.

Data d'actualització:  05.04.2018