• Imprimeix

Registre d'OMG de Catalunya (ROMGCat)

logo

El Decret 62/2015, de 28 d'abril, crea el Registre d'organismes modificats genèticament de Catalunya (ROMGCat), amb l'objecte de recollir la informació relativa a la utilització confinada, als alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització i al conreu comercial d'OMG (article 12).

El Registre s'adscriu a la direcció general competent en matèria d'agricultura del departament competent en aquesta matèria, la qual serà competent per expedir les certificacions que se sol·licitin sobre les dades que constin en el Registre, a excepció d'aquelles en què les disposicions aplicables estableixin una altra cosa.

Es poden fer consultes o sol·licituds al respecte del ROMGCat a la següent bústia: omg.daam@gencat.cat

Data d'actualització: 06.04.2018