Definició

La Organització Internacional de Lluita Biològica (OILB), que va promulgar les bases de la producció integrada (PI) a començament dels anys noranta del segle passat, defineix la Producció Integrada com un sistema agrícola de producció d’aliments i altres productes d’alta qualitat, que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació naturals per tal d’evitar les aportacions perjudicials al medi ambient, assegurant a llarg termini una agricultura sostenible.

En un sentit més concret la “Producció Integrada és pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient”, amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus.

Segons la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic (DOGC núm. 6551, del 30 de gener del 2014), Titol VII, Capítol II, Secció segona, Subsecció primera, article 192, la Producció Integrada és un sistema agrari de producció i obtenció d’aliments de qualitat, frescos o transformats, i altres productes, que prioritza la utilització dels recursos i mecanismes de regulació naturals, amb l'objectiu d'optimitzar els mètodes de producció, evitar les aportacions perjudicials al medi ambient i assegurar a llarg termini una agricultura i una ramaderia sostenibles.  

Vídeos sobre la producció integrada

Diferències entre producció integrada, ecològica i tradicional

Per a la protecció dels cultius la producció integrada combina la utilització de mètodes de lluita biològica per el control de les plagues i malalties, juntament amb l’ús de tècniques tradicionals, basades en la utilització de productes agroquímics.

A diferència de la producció ecològica, que ho prohibeix, la producció integrada permet la utilització de productes agroquímics de síntesi (adobs, pesticides, etc.), si bé la seva utilització resta restringida a l’ús d’unes determinades matèries autoritzades, que prèviament s’han definit, per uns comitès d’experts professionals, en aquest cas, els Comitès tècnics de producció integrada, en les Normes tècniques específiques de producció integrada per a cada cultiu. Les Normes tècniques descriuen, d’una manera molt detallada, tot el procés de producció, i en el seu cas d’elaboració, per a cadascun dels diferents productes.

La producció integrada, a més, es diferencia de la producció tradicional, pel fet que obliga a realitzar tot un seguit de pràctiques encaminades a la protecció del medi ambient i garantir, alhora, la sostenibilitat de l’agricultura. Entre algunes d’aquestes pràctiques cal destacar: el foment de la biodiversitat de l’agrosistema, la millora de la fertilitat del sòl, la realització de pràctiques de cultiu que afavoreixin l’augment de la matèria orgànica i redueixin el risc d’erosió i degradació del sòl, un control acurat del sistema de reg, el control integrat de plagues i malalties, la revisió de la maquinaria i els equips de tractaments, la gestió dels Quaderns d’Explotació i, si s’escau de Postcollita, en els quals es registren totes les actuacions i els productes que s’han utilitzat per a l’obtenció de cada producte, en cadascuna de les respectives fases de producció, conservació, elaboració i envasat, etc.

En definitiva, el sistema de producció integrada, a més d’ésser un sistema respectuós amb l’entorn agrícola permet fer un seguiment complet de la traçabilitat de cada producte obtingut, és a dir, seguir tot l’historial que l’afecta, des de la seva producció fins a la seva comercialització, atès que totes les operacions estan enregistrades i es poden analitzar d’una manera molt detallada.

Des del punt de vista del consumidor, la producció integrada representa una nova opció per al consum d’aliments, caracteritzada per oferir uns productes de qualitat certificada sobre els quals s’ha portat a terme un estricte control dels mitjans que intervenen en la seva producció.

Insecte en una planta

Insecte en una planta

Niu d'ocell

Niu d'ocell

Objectius i finalitat de la producció integrada

La finalitat de la producció integrada s’orienta cap a l’obtenció de productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, disminuir els residus i optimitzar els mètodes de producció, mitjançant una integració total de tots els recursos disponibles.

Es dirigeix a garantir la salut del productor i el consumidor i, al mateix temps, respectar el medi ambient. Per a la consecució d’aquestes finalitats, la producció integrada prioritza la utilització selectiva de les tècniques menys agressives i dels productes menys perjudicials, tant per als humans com per a la flora i la fauna silvestres. L’alta qualitat dels seus productes s’avalua amb paràmetres de qualitat externa fonamentats en la protecció i el respecte pel medi ambient i amb paràmetres de qualitat interna per garantir la qualitat dels productes i la seva seguretat alimentaria.

Els objectius concrets que persegueix la producció integrada són els següents:

 • Obtenir productes d’alta qualitat
 • Protegir la salut del productor i del consumidor
 • Aplicar processos productius respectuosos amb el medi ambient
 • Afavorir la diversitat de l’ecosistema agrícola respectant la fauna i flora autòctona
 • Justificar i minimitzar l’ús de productes agroquímics i els residus
 • Potenciar l’activitat conservadora del medi rural i el paisatge
 • Produir d’acord amb les tècniques que tenen en compte els coneixements tècnics i científics
 • Adaptar-se a la forma de producció intensiva de les empreses agrícoles actuals, assegurant-ne la seva viabilitat econòmica.
 • Realitzar una correcte gestió dels recursos naturals
Pomes en un arbre

Pomes en un arbre

Avella recollint néctar en una flor

Avella recollint néctar en una flor

Fruites i hortalisses

Avantatges per al productor i el consumidor

Per al consumidor la producció integrada suposa la possibilitat d'adquirir un producte de qualitat garantida i certificada, que permet un seguiment acurat de la seva traçabilitat , és a dir un seguiment total del producte des del seu origen fins a la seva comercialització al consumidor.

El productor, a més, a través del Quadern d'Explotació, on enregistra cronològicament totes les operacions i productes que ha utilitzat per a l’obtenció de cada producte, ofereix una garantia al consumidor que ha complert tots els requisits que exigeix aquest sistema de producció. La garantia s’estableix a través d’un procés de certificació del sistema de producció i d’obtenció del producte, realitzat per entitats de control i certificació (ECC), externes, acreditades per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), per al compliment de la norma Europea de control i certificació EN-45011.

El Departament d’Agricultura i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes certificats i etiquetats amb el distintiu de producció integrada compleixen amb les Normes tècniques i la normativa vigent que regula aquesta producció.

Per al productor la producció integrada suposa la posta en pràctica d'un sistema de cultiu més racional i respectuós amb el medi ambient, que assegura a mig i a llarg termini una agricultura econòmicament viable i sostenible. Aquest sistema, a més, contribueix a reduir els riscs derivats de l’activitat agrària, a causa d'un més estricte control de tots els processos productius, dirigit cap a un consumidor cada vegada més exigent i preocupat per la seguretat alimentària dels productes agrícoles.

Productor en un camp

Productor en un camp

Niu d'ocells en un arbre

Niu d'ocells en un arbre

Organització de la producció integrada de Catalunya

D’acord amb el que estableix el Decret 241/2002, de 8 d’octubre, pel qual es regula la producció integrada (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002), l’organització de la producció integrada a Catalunya s’estableix de la següent manera:

L'Autoritat competent (El DARP)

El Consell de la Producció Integrada (CCPI)

La Unitat de Coordinació de la Producció Integrada (UC)

El Comité d'avaluació de productes fitosanitaris

Els Comitès tècnics de Producció Integrada

Les Entitats de control i certificació

Els Sistemes de control

L'Autoritat competent (El DARP)

L’autoritat competent en matèria de producció integrada, en l’àmbit de Catalunya, és el Departament d’Agricultura, que actua a través de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia que, en virtut de les seves atribucions, delega tot un seguit de competències a favor del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) sobre el qual n’exerceix la tutela administrativa.

Les seves funcions principals són:

 • L’elaboració i execució de tota la legislació sobre producció integrada
 • La supervisió de les activitats realitzades pel Consell, les de les Entitats de control i certificació i la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes del Consell subjectes al dret administratiu
 • La direcció i coordinació de tots els Comitès de producció integrada

Aquestes funcions les desenvolupa a través de la Unitat de Coordinació. La direcció de la Unitat de Coordinació correspon al Coordinador de Producció Integrada.

El Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)

Regulat  per l’article 193 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic com a corporació de dret públic, el Consell és l’òrgan executiu i de representació on hi participa l’Administració, els productors, els elaboradors i/o importadors i els consumidors, a través de les seves organitzacions més representatives.

Les seves funcions principals són:

 • El foment, millora, promoció i divulgació de la producció
 • La vigilància, control i certificació de la producció integrada
 • La gestió dels Registres.
   

El Consell pot encarregar les activitats de vigilància, control i certificació a entitats privades que estiguin inscrites al registre regulat per l’Ordre de 16 de novembre de 2000, per la qual es crea el Registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris (DOGC núm. 3276, de 29.11.2000).

El Consell exerceix les seves funcions a través de la Junta Rectora, al capdavant de la qual hi ha el President. La Junta Rectora, està formada per un total de 16 vocals: 4 en representació dels operadors productors, 4 en representació de la resta operadors, 4 vocals tècnics (3 proposats per la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries i 1 designat pel Consell), 1 vocal en representació del Departament d‘Indústria, Comerç i Turisme, 1 vocal en representació del Departament de Medi Ambient i 2 vocals en representació dels consumidors, proposats per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial d’entre les associacions més representatives .

Els vocals representants dels operadors són elegits per votació lliure i secreta per a tots els inscrits als registres del Consell, la qual serà convocada pel Departament d’Agricultura d’acord amb el Consell. Els vocals es renoven cada quatre anys, amb possibilitat de reelecció. El Reglament de règim interior del Consell regula el sistema electoral i el procediment d’elecció. El nomenament dels membres de la Junta Rectora i dels seu president correspon al Conseller d’Agricultura.

La seu social del Consell està ubicada a:

Complex la Caparrella, núm. 95, edifici Gerència. Oficina 10
25192 Lleida
Tel.: 973 28 24 81
Fax: 973 28 98 27
ccpi@producciointegrada.org
www.producciointegrada.cat

Logotip de producció integrada

Logotip de producció integrada

Unitat de Coordinació de la Producció Integrada (UC)

És l’òrgan del Departament d’Agricultura que realitza tasques de coordinació, control, inspecció i supervisió sobre la producció integrada.

La Unitat de Coordinació realitza una coordinació efectiva entre l’Administració, el Consell, el Comitè d’avaluació de productes fitosanitaris, els comitès tècnics de producció integrada, les entitats de control i certificació i tota la resta d’agents que participen en la producció integrada.

La Unitat de Coordinació està ubicada a la:

Conselleria d’Agricultura
Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel.: 973 24 99 04

Unitat de Coordinació de la Producció Integrada

Unitat de Coordinació de la Producció Integrada

Comitè d’avaluació de productes fitosanitaris

És l’òrgan encarregat de realitzar la selecció i avaluació dels productes fitosanitaris que es poden utilitzar en producció integrada. En la selecció dels productes es donarà preferència als que siguin més respectuosos amb la salut humana i amb el medi ambient.

El nombre màxim de membres del Comitè és de quinze, els quals són nomenats per resolució de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Formen part d’aquest Comitè de manera permanent, el cap del Servei de Sanitat Vegetal, i el Coordinador de Producció Integrada.

Les empreses que vulguin incorporar productes fitosanitaris a la producció integrada de Catalunya hauran de fer arribar una sol·licitud al Comitè d’avaluació de productes fitosanitaris, que podreu descarregar-vos d'aquest mateix web:

L’adreça del Comitè d’avaluació de productes fitosanitaris és la següent:

Departament d’Agricultura
Avda. Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Telf.: 973 22 08 68

santiago.alvarez@gencat.cat

Comitè d'Avaluació de Productes Fitosantaris

Comitè d'avaluació de productes fitosanitaris

Comitès tècnics de Producció Integrada

Són els encarregats de realitzar les normes tècniques de producció integrada, així com la seva revisió i modificació si s’escau. Estan formats per tècnics de l’administració i tècnics proposats pel Consell en representació de la producció, de l’elaboració i de la comercialització.

El nombre màxim de tècnics de cada comitè es de quinze. Els tècnics son especialistes o experts en l’aplicació de la producció integrada als cultius o productes objecte de regulació. Els membres dels Comitès tècnics son nomenats, per resolució de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries.

Fins ara a Catalunya hi ha constituïts els següents Comitès tècnics de producció integrada:

Comitès tècnics de Producció:

 1. Comitè tècnic de Fruita de Llavor
 2. Comitè tècnic de Fruita de Pinyol
 3. Comitè tècnic dels Cítrics
 4. Comitè tècnic de la Fruita Seca
 5. Comitè tècnic de les Olives
 6. Comitè tècnic de la Vinya
 7. Comitè tècnic de les Hortalisses
 8. Comitè tècnic de Cultius Extensius de Gra
 9. Comitè tècnic de Farratges


Comitès tècnics d'Elaboració:

 1. Comitè tècnic d'Elaboració d'Oli d'Oliva
 2. Comitè tècnic de Fruita Seca Elaborada
 3. Comitè tècnic d'Elaboració de Vins

Entitats de control i certificació

Per assegurar el compliment de les normes de producció integrada en les diferents fases de producció, elaboració, transformació i comercialització dels productes, la producció integrada requereix que s’estableixi un sistema de control i certificació que s’ha de realitzar a través d’entitats de control i certificació que estiguin degudament acreditades per realitzar aquesta funció.

La certificació té com a objectiu dictaminar si el producte obtingut, així com el procés de producció, compleix amb els requisits especificats per la normativa vigent.

A Catalunya, la normativa de producció integrada determina que el Consell i les empreses que facin aquestes funcions, per a l’exercici d’aquestes activitats, han de complir els següents requisits:

 • Tenen que estar acreditades o en procés de acreditació per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o bé por qualsevol altre organisme autoritzat per aquesta finalitat.
 • Tenen que complir la norma Europea de control i certificació EN 45011.
 • S’han d’inscriure al Registre de Entitats de control i certificació de productes Agroalimentaris del Departament d'Agricultura, regulat per l’Ordre de 16 novembre de 2000 (DOGC núm. 3276, de 29.11.2000).

Sistemes de control

Per assegurar el compliment de les normes de producció integrada en l'explotació, s'han fixat tres tipus de controls:

 1. Visites a les finques
  Serveixen per a verificar el compliment d'aspectes de tipus general, com són l'equilibri vegetació/producció dels cultius, els marcs de plantació, amplada de la coberta vegetal, existència de fauna útil i altres de maneig del conreu.
 2. Quadern d'explotació i quadern de conservació
  En aquests quaderns el productor hi registra, respectivament, totes les operacions i intervencions que realitza al conreu fins la collita, i des d'aquesta a la comercialització. Aquests quaderns són de formalització obligada i les revisa regularment el Consell de la DGPI.
 3. Anàlisi de residus d'agroquímics Es treuen mostres de fulles i fruits per tal de comprovar que no contenen substàncies diferents a les admeses en les normes tècniques i que el nivell de residus s'adequa a la legislació vigent (Reial Decret 280/1994, BOE 09/03/94)
Data d'actualització:  26.01.2016