El DARP i el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 241/2002, que regula aquesta producció. Només certifiquen els productes de producció integrada a Catalunya empreses acreditades amb el compliment de la Norma EN-45011. Aquests productes s'identifiquen amb la marieta, que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.

Calibració_nectarina

A continuació hi trobareu la Guia de Certificació i la relació de Punts de Control per a cada una de les línies de conreu.

Només es poden certificar de manera individual, o formant part de l'abast d'una certificació agrupada, els operadors que hagin estat inspeccionats en primera inspecció amb un resultat favorable.

Es considera que el resultat de la inspecció és favorable quan l'operador disposa de la documentació que acredita el compliment dels punts de control de les inspeccions inicials, ja sigui en el mateix moment de la inspecció o després d'haver presentat, dintre del termini de 15 dies, la documentació que acredita el compliment del punt controlat.

La Guia de certificació i el document Punts de control i criteris de compliment són elements clau del procés de certificació. Aquest últim conté tots els punts de control (obligacions i prohibicions) per tal de verificar el compliment de les normes específiques per cultius i les normes generals. Tots els punts del llistat de verificació estan catalogats en funció de l'àmbit d'aplicació i del nivell de compliment.

 

Àmbit d'aplicació dels punts de control

La certificació agrupada exigeix disposar d'un Sistema de qualitat que ha de contenir el següent: politica de qualitat en PI, organigrama, vincle productors-agrupació, control de la documentació, gestió de reclamacions, compromís direcció tècnica-productors, pla de control de residus fitosanitaris, traçabilitat i pla d'autocontrol.

En una certificació a nivell de CAMP es verifiquen els aspectes de la norma que fan referència al procés productiu, és a dir, fins a la recolecció. Els punts de la norma que es controlen amb aquest tipus de certificació estan indicats al llistat de verificació amb una C.

En una certificació a nivell de CENTRAL es verifiquen els aspectes de la norma que fan referència al procés de manipulació, i tots els aspectes vinculats amb la central. Els punts de la norma que es controlen amb aquest tipus de certificació estan indicats al llistat de verificació amb una CL.

Existeix també l'opció de certificar a nivell de MANIPULACIÓ EN CAMP per a aquells operadors productors que elaboren les seves produccions en camp. Els punts de la norma que es controlen amb aquest tipus de certificació estan indicats al llistat de verificació amb una CM, que s'haurien d'afegir als catalogats amb una C.

La certificació a nivell de camp no autoritza l'ús del distintiu de qualitat, a diferència de les certificacions a nivell de central i de manipulació en camp.

El DARP i el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 241/2002, que regula aquesta producció. Només certifiquen els productes de producció integrada a Catalunya empreses acreditades amb el compliment de la Norma EN-45011. Aquests productes s'identifiquen amb la marieta, que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.

Guia de certificació

La Guia de Certificació és un document que descriu de manera senzilla tots els processos, així com les diferències entre una certificació conjunta i una d’agrupada, també les diferències entre la certificació a nivell de producció i a nivell d’elaboració, conservació de mostres i terminis de cadascun dels processos.

Informació relacionada

Punts de control

Els punts de control (obligacions i prohibicions) són els elements claus per verificar el compliment del que estableixen les normes tècniques específiques de producció integrada per cultius així com el que determinen les normes generals en aquesta matèria. Tots els punts dels llistats de verificació estan catalogats en funció de l'àmbit d'aplicació i del nivell de compliment.

Podeu consultar els llistats de verificació - punts de control per als diferents cultius:

Data d'actualització:  15.12.2014