Logotip de la Producció Integrada

Eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada

Eleccions: 22 de setembre de 2016

Les principals etapes del procediment i les dates establertes a l'ordre són les següents: 

   
30/06/2016  Publicació de la convocatòria de les eleccions al DOGC i inici del termini per presentar el vot per correu
03/07/2016 (**)  Constitució de les juntes electorals
05/07/2016  S'inicia el termini d'exposició del cens provisional i del seu període de reclamacions
25/07/2016  Finalitza el període d'exposició pública del cens i el de presentació de reclamacions en contra.
27/07/2016  Finalitza el termini perquè les juntes electorals territorials resolguin les reclamacions sobre el cens
29/07/2016  La Junta Electoral de Catalunya aprova el cens definitiu i n'ordena l'exposició
20/07/2016  S'inicia el termini de presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Catalunya
31/07/2016 (**)  Finalitza el termini de presentació de candidatures
 03/09/2016  La Junta Electoral de Catalunya proclama les candidatures
08/09/2016  Finalitza el termini per recórrer contra la proclamació o no proclamació de candidatures
10/09/2016  Finalitza el termini perquè la Junta Electoral de Catalunya resolgui els recursos presentats contra la proclamació o no proclamació de candidatures
05/09/2016  Finalitza el termini per sol·licitar el vot per correu
11/09/2016  A les 0 hores s'inicia el període de la campanya electoral i s'inicia el termini per acreditar les persones interventores de les candidatures
17/09/2016  Darrer dia per lliurar el sobre amb el vot per correu
20/09/2016  A les 24.00 hores finalitza el període de la campanya electoral i el termini per acreditar les persones interventores de les candidatures
21/09/2016  Jornada de reflexió
22/09/2016  Dia de la votació i de l'escrutini de cada mesa
24/09/2016  Recompte definitiu per cada Junta Electoral Territorial i tramesa de les actes d'escrutini a la Junta Electoral de Catalunya
30/09/2016  La Junta Electoral de Catalunya proclama els electes
03/10/2016  Finalitza el termini per interposar recurs contra la proclamació d'electes davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
12/10/2016 (**)  Constitució de la Junta Rectora, si no hi ha recurs contra la proclamació d'electes o ja s'ha resolt

(*) D'acord amb el que estableix l’article 5.2 de l'Ordre ARP/174/2016, de 9 de juny, el mes d’agost es considera inhàbil a tots els efectes, a l’hora de considerar el calendari electoral.

(**) D'acord amb el que preveu la disposició addicional de l'Ordre ARP/208/2003, de 7 de maig, els terminis fixats a efectes de calendari electoral són naturals, i si la finalització d’un termini recau en un dia inhàbil, s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil immediatament posterior.

Per poder exercir el vot per correu a les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada, que tindran lloc el pròxim 22 de setembre 2016, necessiteu la documentació següent: 

  • Una papereta de cadascuna de les candidatures
  • Un sobre blanc en què només consta la indicació “Eleccions Junta Rectora CCPI”, escrit en català i castellà , i en el qual s’introduirà la papereta escollida.
  • Un certificat d’inscripció, emès per la Junta Electoral
  • Un sobre marró (més gran que l’anterior) que apareix retolat “Eleccions Junta Rectora CCPI 2016”, només en català, adreçat al President de la Mesa Electoral i amb l’adreça de l’oficina comarcal que li correspongui. 

 

Tot seguit us detallem les instruccions i el termini per tal d’efectuar el vot per correu: 

 1. Introduir la papereta de vot escollida en el sobre blanc, en el qual només consta la indicació “Eleccions Junta Rectora CCPI 2016”.
 2. Introduir en el sobre marró adreçat al President de la Mesa Electoral la documentació següent:
  1. Sobre que conté la papereta de vot
  2. Còpia de la sol·licitud de vot per correu, si es disposa
  3. Certificat d’inscripció corresponent
  1. En el revers del sobre marró s’escriuran les dades de la persona que exerceix el vot: nom cognoms i adreça completa, en cas de què no hi hagi etiqueta amb aquestes dades.
 3. Lliurar personalment, abans del dia 17 de setembre de 2016 a les 14 hores, en l' Oficina Comarcal corresponent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el sobre marró adreçat al/la President/a de la Mesa Electoral. No s’admetrà cap sobre passat aquest termini. L’elector s’haurà d’identificar personalment mostrant DNI, carnet de conduir o passaport. 
 4. L’Oficina Comarcal del DARP custodia els vots rebuts en ella, que farà arribar al president de la mesa electoral el dia de les eleccions.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment relatiu al vot per correu, podeu posar-vos en contacte amb la junta electoral territorial que correspongui.

 

 

Junta Electoral de Catalunya (JEC)

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

Telèfon: 93 304 67 00

FAX: 93 304 67 60

darpdg03@gencat.cat

 

Juntes electorals territorials

Serveis Territorials a Barcelona

Av. Meridiana, 38

08018 Barcelona

Telèfon: 93 409 20 90

Fax: 93.409 20 91

secretaria.ssttb.daam@gencat.cat

 

Serveis Territorials de la Catalunya Central

C. de la Llotja, s/n

(Recinte Firal el Sucre)

08500 Vic

Telèfon: 93 882 87 90

Fax: 93 889 55 91

ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat

 

Serveis Territorials a Girona

Plaça de Pompeu Fabra, 1

(Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Telèfon: 872 975 000

daam.generalitatgirona@gencat.cat

 

Serveis Territorials a Lleida

C. Camp de Mart, 35

25004 Lleida

Telèfon: 973 24 66 50

Fax: 973 24 89 29/973 23 90 64

secretariastlleida.daam@gencat.cat

 

Serveis Territorials a Tarragona

Av. Països Catalans, 5-7

43007 Tarragona

Telèfon: 977 25 08 45

Fax: 977 25 04 40

sstttarragona.daam@gencat.cat

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Pl. d'Alfons XII, 7, 4t 2a

43500 Tortosa

Telèfon: 977 44 21 16

Fax: 977 44 31 37

ssttterresebre.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  13.09.2016

Normativa

 • ORDRE ARP/174/2016, de 9 de juny,

  per la qual es convoquen les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada. (DOGC núm. 7152 - 30/06/2016)

 • ORDRE ARP/208/2003, de 7 de maig,

  per la qual s'aprova el Reglament de règim interior del Consell Català de la Producció Integrada. (DOGC núm. 3833 - 14/05/2003)