• Imprimeix

Nou règim d'autoritzacions de plantacions de vinya

Vinyes de raïm negre

Vinyes de raïm negre

L'actual règim de drets de plantació se substituirà per un règim d'autoritzacions.

Les autoritzacions es podran obtenir a través de tres vies:

 • Conversió d'un dret de plantació
 • Mecanisme de salvaguarda
 • Replantació

Aquest nou règim s'aplicarà a partir de l’1 de gener del 2016

Destaquem

Registre vitivinícola de Catalunya

Tràmits gencat

Plantacions de vinya

Tràmits de les plantacions de vinya

El Reglament (CE) núm. 1308/2013 estableix un nou sistema per a la gestió de les plantacions de vinya en l'àmbit de la Unió Europea basat en un règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya i que substitueix l’antic règim de drets de vinya. Aquest nou sistema pretén assegurar un creixement ordenat de les plantacions de vinya durant el període de l’any 2016 al 2030.

Aquest reglament es desplega en dos reglaments més, publicats en el DOUE del 9 d’abril del 2015, que són el Reglament Delegat (UE) 2015/560 de la Comissió, de 15 de desembre de 2014, i el Reglament d’Execució (UE) 2015/561 de la Comissió, de 7 d’abril de 2015. 

Alguns aspectes d’aquesta normativa europea, a nivell d’Estat membre, es concreten en el Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

Informació relacionada

A partir de l'1 de gener del 2016 la regulació del potencial vitícola, segons s’estableix al Reglament (CE) núm. 1308/2013, es perfila de la forma següent:

 1. El règim de drets de replantació serà substituït per un règim d'autoritzacions fins al 31 de desembre del 2030.
 2. Desapareixen les reserves de drets regionals (i nacional) i les transferències entre viticultors.
 3. Les autoritzacions no seran transferibles i tindran una durada de tres anys (a excepció de les provinguin de la conversió de drets on la durada serà la mateixa que la del dret d’origen).
 4. Exempcionsdel règim d'autoritzacions:
  • Plantació de superfícies destinades a finalitats experimentals o al cultiu de peus mare.
  • Superfícies on el vi o productes vitivinícoles obtinguts de les quals es destinin exclusivament a l'autoconsum del viticultor.
  • Superfícies per a noves plantacions resultants d'expropiacions per causa d'utilitat pública a l'empara de la legislació nacional.
 5. Els titulars que vulguin plantar una vinya podran obtenir una autoritzacióde tres formes diferents:
  • Conversió dels drets associats al seu NIF/CIF al Registre vitivinícola de Catalunya en autoritzacions (art. 68).
  •  Mecanisme de salvaguarda (art. 63). Només per a noves plantacions.
  • Replantacions (art. 66).

Article 68

Les persones que disposin de drets de plantació en cartera, segons consti en el Registre vitivinícola de Catalunya (RVC), podran convertir-los en una autorització d'acord amb el nou règim. En aquest cas:

 • La persona propietària del dret de plantació és aquella que està identificada com a  tal al RVC abans del 31 de desembre del 2015.
 • La persona titular de la parcel·la on s’acabi plantant i la persona propietària del dret hauran de ser la mateixa.
 • Els drets no podran estar caducats.

La conversió del dret en autorització es concedirà prèvia sol·licitud de la persona interessada.

El període de sol·licituds de conversió de drets en autoritzacions comença el proper 15 de setembre del 2015 i es manté fins al 31 de desembre del 2020.

Transformat el dret en autorització, el període de validesa serà  el mateix que marqui la caducitat del dret d’origen. Per tant, aquest seria l’únic cas en què, de manera excepcional, una autorització podrà tenir una durada superior als 3 anys.

Article 63

En el cas de noves plantacions, cada Estat membre pot concedir autoritzacions anuals per una superfície de fins a l'1% de la superfície total plantada calculada respecte el 31 de juliol de l'any anterior. Aquest percentatge no pot ser mai el 0%, sempre hi ha d'haver un lleuger creixement. Es pot limitar l'emissió d'autoritzacions a escala regional per a superfícies DOP, IGP, sense DOP/IGP, sempre prèvia justificació per tal d'evitar riscos d'oferta excessiva o devaluació de les figures de qualitat.

En el procediment de concessió s’aplicaran alguns criteris de prioritat, a més d’un criteri d’admissibilitat. Pel que fa al criteri d’admissibilitat,  cal que la persona sol·licitant disposi, en la data que presenti la sol·licitud, de la superfície agrícola per a la qual sol·licita l’autorització.

I els criteris de prioritat que s’aplicaran són:

 • Que la persona sol·licitant sigui una persona, física o jurídica, que en el moment de presentació de la sol·licitud no tingui més de 40 anys, planti vinya per primera vegada i estigui establert com a cap d’explotació.
 •  Que la persona sol·licitant no tingui plantacions de vinya sense autorització ni sense drets de plantació. El període per a sol·licitar una nova plantació pel mecanisme de salvaguarda, serà de l’1 de febrer al 15 de març, ambdós inclosos, de cada any.

Article 66

Es concedirà automàticament una autorització als titulars que hagin arrencat una superfície equivalent de vinya a partir de l'1 de gener de 2016, i així ho sol·licitin. A tals efectes, el titular disposarà de les dues campanyes següents a la campanya on es dugui a terme l’arrencada, per a sol·licitar l’autorització per plantar. I un cop concedida l’autorització, disposarà de tres anys per a efectuar la plantació i comunicar-la.

L'autorització s'haurà d’utilitzar a la mateixa explotació on s’hagi arrencat, podent-se restringir el lloc on es realitzi la replantació.

En el document següent es resumeixen els principals canvis del nou règim fins a dia d’avui.

Informació relacionada

Data d'actualització:  17.01.2018