• Imprimeix

Diploma de Mestre artesà

El Diploma de Mestre artesà (DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006) - Vegeu el títol 5, pàgina 30121) s'atorga a aquells artesans/es que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l'artesà/ana exerceix el seu ofici.

L'atorgament es fa a proposta de les entitats de representació i defensa dels artesans/es o bé del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb l'informe previ de la Comisssió d'Artesania Alimentària.

El Diploma de Mestre artesà té validesa indefinida.

Convocatòria 2016

Data d'actualització:  02.11.2017