• Imprimeix

Què és el CBPC?

Què és el CBPC?

Es tracta d'una iniciativa de la qual el Departament d'Agricultura n'és el precursor i en coordina les reunions. És d'adhesió voluntària, hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària

L'Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC) es va signar el 29 de juliol de 2011.

Inicialment, eren 11 les associacions representants de la producció, la indústria i la distribució agroalimentària signatàries de l'Acord. Després de diverses adhesions, actualment són 18 les entitats que en formen part.

Es tracta d'una iniciativa de la qual el Departament d'Agricultura n'és el precursor i en coordina les reunions. És d'adhesió voluntària, hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària, i té com a objectius:

 • Millora de les relacions entre els diferents tipus d'operadors al llarg de tota la cadena de valor.
 • Millora de la transparència, agilitat i eficiència en les relacions comercials.
 • Millora de la informació i de la percepció que reben els consumidors dels productes agroalimentaris i del funcionament del sector.
 • Posar en valor els productes agroalimentaris de qualitat, de major seguretat alimentària, més sostenibles i respectuosos amb el benestar animal.
 • Millorar la comercialització, creixement i orientació del mercat.
 • Millorar l'eficiència i desenvolupament tecnològic.
 • Propiciar els canals que afavoreixin la comercialització de la producció local.
 • Millorar l'orientació al mercat de tota la cadena de valor.
 • Posada en funcionament d'instruments per comunicar i resoldre conflictes entre empreses i tot tipus d'operadors.

 

L'adhesió a l'Acord del CBPC comporta comprometre's en:

 • Millorar les pràctiques comercials
 • Millorar la percepeció del consumidor
 • Millorar la comercialització, creixement i orientació al mercat
 • Millorar l'eficiència i el desenvolupament tecnològic
 • Aplicar, interpretar i fer el seguiment de l'Acord

Els òrgans del CBPC són:

 • Comissió Paritària, formada per representants de totes les organitzacions signatàries, i que és l'encarregada d’interpretar i realitzar el seguiment de l'Acord.
 • Comissió Executiva, té la funció de convocar les sessions de la Comissió Paritària i de la Comissió Executiva, notificar els acords i actes de les sessions, vetllar per tal que aquests acords  es duguin a terme i qualsevol altra funció que li sigui delegada o encarregada per part de la Comissió Paritària.
 • Grups de treball, que desenvolupen els aspectes concrets de l'Acord. Actualment hi ha 2 grups en funcionament:
  • Millora de la la percepció del consumidor, l'objectiu del qual és informar al consumidor sobre els productes agraris, especialment pel que fa a les seves característiques, propietats, període de producció, etc.
  • Millora de les pràctiques comercials, l'objectiu del qual és la millora de les relacions entre els diferents operadors de la cadena alimentària, i per això s'ha elaborat un document que serveix de model per la formalització voluntària de les relacions comercials entre les diferents baules de la cadena alimentària
 • Comissió Arbitral i de Mediació, que té la funció d'intervenir en els casos de conflictes que se suscitin de l'aplicació de l'Acord, interpretar aquest Acord i altres textos degudament aprovats per la Comissió Paritària.
Data d'actualització:  14.04.2016