La Marca Q de qualitat alimentària (Marca Q) és una marca propietat de la Generalitat de Catalunya que s’atorga a productes agroalimentaris que tenen unes característiques diferencials fixades per un reglament específic, que compleixen els requisits dels graus superiors de la normativa vigent en matèria de qualitat agroalimentària i que són certificades per entitats externes.

El distintiu de la Marca Q consisteix en un lacre de color vermell amb la lletra Q daurada al centre. En aquest lacre constarà la indicació «Qualitat Alimentària. Decret» (normativa d’autorització de cada producte) en color blanc sobre fons vermell i envoltant la Q.

DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC 4670 - 06/07/2006)

Productes amb el reconeixement Marca Q: