• Imprimeix

Capó

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per a capons dins del sector avícola: ORDRE de 5 de setembre de 1995, per la qual s'aprova la reglamentació dels capons que poden gaudir de la Marca Q. (DOGC núm. 2103, de 20.9.1995, pàg. 6723)

Característiques de producció

Els capons amb Marca Q provenen d'estirps seleccionades de creixement lent. La castració d'aquests animals es realitza exclusivament de forma quirúrgica. La recria es fa en locals tancats amb parc adossat. La densitat en els locals no pot superar els 4 animals per m2 de superfície interior. L'alimentació, equilibrada, depèn de l'estirp del capó. S'utilitzen matèries primeres de qualitat com els cereals i, especialment, el blat de moro dos mesos abans del sacrifici. El sacrifici no podrà realitzar-se abans dels cent cinquanta-cinc dies.

Comercialització

Les canals seran de categoria A, fresques-refrigerades i es presenten sota una de les dues formes següents:

  • Tradicional sense tripes
  • Preparats per coure

A l'etiqueta de l'envàs s'indicarà, a més de les indicacions que exigeix la legislació vigent, les següents dades:

  • Edat i data de sacrifici
  • Tipus d'alimentació
  • Núm. de registre de l'escorxador
  • Núm. d'etiqueta
  • Classe A i tipus de presentació
  • Nom de l'entitat de control
  • Marca Q

Control i certificació

Tot el procés productiu, des de la granja fins al punt de venda, està sota el control d'un entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q de carn de capó, així com la traçabilitat des de l'animal viu fins al producte final.
Data d'actualització:  04.11.2015