• Imprimeix

Xai

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per per a la carn de xai:ORDRE de 21 de gener de 1999, per la qual s'aprova la reglamentació de la carn de xai que pot gaudir de la Marca Q. (DOGC núm. 2821, de 5.2.1999, pàg. 1416)

Característiques de producció

La carn de xai emparada sota aquest distintiu prové d'animals de races ovines càrnies que estiguin incloses en el catàleg oficials de races d'Espanya.

Si els animals han nascut a l'explotació on posteriorment seran engreixats, s'indicarà a l'etiquetatge de la carn el terme "Xai Ramat". Si els animals no han nascut a l'explotació d'engreix s'indicarà el terme "Xai d'Engreix". En aquest últim cas, l'entrada dels animals a l'explotació serà entre les 4 i 7 setmanes i hauran de tenir un període d'engreix superior als 30 dies.

L'alimentació per al Xai Ramat serà el pinso i la llet materna i en cas de Xai d'Engreix, només amb pinso. En ambdós casos el pinso estarà elaborat amb matèries primeres de qualitat a més de palla o farratges.

Comercialització

Les canals aniran identificades amb una etiqueta, on figurarà a més de la Marca Q, la data del sacrifici, el número d'identificació de la canal, la marca de l'explotació ramadera, el pes i el nom de l'empresa adjudicatària

En cas d'especejament, la cuixa, l'espatlla i el costellam portaran un precinte on figurarà el logotip de la Marca Q, l'empresa adjudicatària i un número d'identificació.

En cas que la carn es vengui filetejada i envasada hi haurà a l'envàs una etiqueta amb un número seriat, el logotip de la Marca Q i el nom de l'empresa adjudicatària.

Control i certificació

Tot el procés productiu, des de la granja fins al punt de venda, està sota el control d'un entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q de carn de xai, així com la traçabilitat des de l'animal viu fins al producte final.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Xai Q:

Carn i Bestiar Prat, SL
Sr. Manel Prat Montoy
Pl. Santa Maria 11
08693 Casserres
Tel.: 938 234 006

SAT APROC (El nostre corder)
Sr. Francesc Batalla Camarasa
C. Pont 53
25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 496
Fax: 973 450 496
www.elnostrecorder.es
aspoc@compsaonline.com

Data d'actualització:  04.11.2015