• Imprimeix

Control oficial

A Catalunya, les disposicions bàsiques en les quals es fonamenten les inspeccions en matèria de lluita contra el frau en l’àmbit de la producció i la comercialització agroalimentària es detallen més avall, al bloc de normativa bàsica.

Objectiu del control

L’objectiu del control oficial en matèria de lluita contra el frau agroalimentari és la prevenció, detecció, limitació i disminució dels fraus, enganys, falsificacions, adulteracions i altres infraccions similars comesos en la producció i comercialització dels productes agroalimentaris que perjudiquin econòmicament qualsevol actor de la cadena agroalimentària.

S’exclouen d’aquest control els casos en els quals hi ha algun perill de tipus sanitari i altres aspectes com ara el control mediambiental, fiscal, dels ajuts o subvencions de les Administracions Públiques o el control de les entitats certificadores de distintius de qualitat diferenciada.

Qui s’encarrega del control oficial contra fraus?

L’autoritat competent de control oficial en matèria de qualitat i lluita contra fraus és la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura.

La unitat encarregada d’efectuar aquestes tasques de control oficial és la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari.

Com són els controls oficials de lluita contra fraus?

El tipus d’actuacions en matèria de lluita contra fraus són de tres tipus:

  • Inspeccions programades prèviament en el Pla General d’Inspecció en empreses seleccionades per mitjà d’una anàlisi de riscos. Les inspeccions estan programades en un Pla Anual d’Inspecció de lluita contra el frau en productes agroalimentaris. D’altra banda, aquestes inspeccions s’inclouen en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA).
  • Inspeccions imprevistes que són conseqüència de successos inesperats o sospites d’infracció (denúncies, propostes raonades d’altres administracions de control, informació, etc.).
  • Controls exploratoris. Actuacions de control sistemàtiques per a categoritzar els operadors agroalimentaris en funció dels elements de risc avaluats (activitat, autocontrol, traçabilitat, etc.).

Les inspeccions es realitzen sense previ avís i s’aixeca acta d’inspecció per a la constatació oficial dels fets i de les proves o evidències d’incompliment. A més, la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari està sotmesa a auditories internes  i de la Comissió Europea.

S’utilitza metodologia d’investigació i d’auditoria, basada en tècniques específiques que integren comprovacions físiques, controls identificatius i anàlisi exhaustiva de la documentació, en especial de la traçabilitat dels productes. I en cas d’incompliments greus, es poden prendre mesures cautelars com ara la immobilització de productes o etiquetatge, paralització de l’activitat, retirada de productes del mercat, prohibició de publicitat, etc.

Per tal que les irregularitats o infraccions detectades no es tornin a repetir es poden fer advertiments, immobilitzacions de productes i/o posar sancions.

Quins són els sectors inspeccionats?

Els sectors agroalimentaris objecte del control són aquells que destaquen pel seu interès socioeconòmic important, com per exemple i sense que la llista sigui exhaustiva, carns i derivats carnis, productes de la pesca, els productes vitivinícoles, vinagres, begudes espirituoses, begudes analcohòliques, olis vegetals, greixos, llet i derivats lactis, plats preparats, fruites i hortalisses fresques, farines i cereals, llegums i arròs, fruita seca, conserves vegetals, conserves de peix, xocolata, cafè, mel, gelats, torrons, caramels, condiments i espècies, etc.

El control s’estén a totes les fases de la cadena alimentària, des de la producció fins a la comercialització.

Les inspeccions de lluita contra el frau es realitzen als operadors que produeixen, fabriquen, transformen o processen els aliments, principalment al mateix lloc on s’expedeixen els productes agroalimentaris per la seva introducció al circuit comercial. S'exclouen els llocs de venda directa al consumidor (comerç minorista, venda electrònica, restaurants) i els mercats majoristes.

Destaquem

Controls oficials. Frau alimentari

Comissió Europea (pàgina en anglès)

Oficina Alimentària i Veterinària (FVO)

Comissió Europea (pàgina en anglès)

Operació OPSON

INTERPOL (pàgina en castellà)

Operació OPSON

EUROPOL (pàgina en anglès)

   

Data d'actualització:  14.11.2018

Informació relacionada