• Imprimeix

Normativa

En aquest apartat es detalla la normativa bàsica de caràcter horitzontal relativa als controls oficials en matèria de qualitat agroalimentària i lluita contra el frau alimentari.

Cal tenir en compte que no és una relació exhaustiva i que les normes poden haver estat modificades posteriorment.

A més de la normativa general descrita, hi ha altra normativa específica sobre control de la qualitat per a determinats sectors alimentaris.

Destaquem

Legislació sobre controls oficials

Comissió Europea (pàgina en anglès)

Recopilació legislativa sobre control oficial de la qualitat comercial alimentària

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (pàgina en castellà)

Disposicions

 • REGLAMENT (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener,

  pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea la Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària. (DO L 31 - 1/2/2002)

 • REGLAMENT (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de abril de 2004,

  sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals. (DOUE L 165 - 30/04/2004) 

 • REGLAMENT (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017,

  relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 999/2001, (CE) núm. 396/2005, (CE) núm. 1069/2009, (CE) núm. 1107/2009, (UE) núm. 1151/2012, (UE) núm. 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlament Europeo i del Consell, els Reglaments (CE) núm. 1/2005 y (CE) núm.  1099/2009 del Consell, i les Directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 854/2004 y (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeo i del Consell, les Directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consell i la Decisió 92/438/CEE del Consell (Reglament sobre controls oficials). (DOUE L 95 - 07/04/2017)

 • LLEI 14/2003, de 13 de juny,

  de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 3915 - 01/07/2003)

 • LLEI 15/2002, de 27 de juny,

  d’ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 3673 - 09/07/2002)

 • LLEI 28/2015, de 30 de juliol,

  per a la defensa de la qualitat alimentària. (BOE 182 - 31/07/2015)

Data d'actualització:  07.03.2016

Informació relacionada