• Imprimeix

Normativa

La reducció del malbaratament alimentari és una de les fites dels Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per eradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom.

Al seu torn, la prevenció dels residus d'aliments forma part del nou paquet d'economia circular de la Comissió per estimular la transició d'Europa cap a una economia circular que potenciï la competitivitat global, fomenti el desenvolupament i generi nous llocs de treball.

Aquest apartat permet l’accés a aquests marcs normatius generals. També inclou la normativa desenvolupada per diferents països en la lluita contra el malbaratament alimentari i aquella relacionada amb l'alimentació que pot condicionar el seu malbaratament.

  • REGLAMENT (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011

    sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE, i 2008/5/ CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió. (DOUE L 304/18 - 22/11/2011)

Data d'actualització:  05.09.2018