• Imprimeix

Pràctiques enològiques

Requisits i declaracions de determinades pràctiques enològiques

Les pràctiques o tractaments enològics següents han de ser objecte de declaració en el termini que s’indica:

  • Augment artificial del grau alcohòlic natural (enriquiment), prèvia autorització per zones i campanya (Termini de presentació: 48 hores abans d'efectuar cada pràctica)
  • Edulcoració (Termini de presentació: 48 hores abans d'efectuar cada pràctica)
  • Tractament amb ferrocianur potàssic, fitat de calci o àcid DL-tàrtric (Termini de presentació: 48 hores abans d'efectuar cada pràctica)
  • Acidificació i desacidificació (Termini de presentació: durant les 48 hores següents a la primera pràctica)

Les declaracions s'han de presentar davant les oficines comarcals segons model normalitzat, excepte la declaració d'acidificació i desacidificació. Per aquesta pràctica, no hi ha cap model establert, i cal fer constar en la declaració les dades següents: el nom i l'adreça de la persona declarant, el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya, el tipus de pràctica, la categoria i la designació dels productes.

Per tal de facilitar els tràmits als operadors, es poden presentar les declaracions de les pràctiques d'augment artificial del grau alcohòlic natural (enriquiment) per via telemàtica a Tràmits gencat, sens perjudici de que es pugui continuar fent directament a les oficines del Departament d'Agricultura com fins ara. Cal tenir present que només es pot declarar aquesta pràctica quan ha estat prèviament autoritzada.

Per a més informació vegeu els capítol 3 i 4 del DECRET 260/1998, de 6 d'octubre.

Data d'actualització:  28.06.2017