• Imprimeix

Normativa

En aquest apartat es detalla la normativa bàsica i de desenvolupament o d'aplicació que regula els productes vitivinícoles en matèria de qualitat.

Cal tenir en compte que no és una relació exhaustiva i que les normes poden haver patit modificacions posteriors.

Podeu consultar la normativa general d’etiquetatge d’aliments de caràcter horitzontal, que està disponible a l'apartat d'etiquetatge obligatori dels aliments.

 • RESOLUCIÓ ARP/2644/2018, de 6 de novembre,

  per la qual s'autoritza l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural en els mostos de raïm blanc i negre de la varietat Macabeu de la subzona de les Vall del Riu Corb, Denominació d'Origen Costers del Segre, que s'elaborin amb destinació de vi. (DOGC núm. 7747 - 14/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2643/2018, de 7 de novembre,

  per la qual s'autoritza l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural en els mostos de raïm blanc de la varietat Parellada i de raïm negre de la varietat Trepat que s'elaborin amb destinació de vi base cava. (DOGC núm. 7747 - 14/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2268/2018, de 2 d'octubre,

  per la qual s'autoritza l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural en els mostos de raïm blanc de la varietat Macabeu que s'elaborin amb destinació de vi base cava. (DOGC núm. 7721 - 08/10/2018)

 • REGLAMENT (CE) núm. 606/2009 de la Comissió, de 10 de juliol de 2009,

  que fixa determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel que fa a les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables. (DOUE L 193 - 24/07/2009)

 • DECRET 260/1998, de 6 d'octubre,

  pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar el transport dels productes vitivinícoles i s'estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les declaracions de determinades pràctiques en el sector. (DOGC núm. 2745 - 16/10/1998)

 • REGLAMENT (CE) núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009,

  pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell pel que fa a les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles. (DOUE L193 - 24/07/2009)

 • REIAL DECRET 1363/2011, de 7 de octubre,

  pel qual es desenvolupa la reglamentació comunitària en matèria d’etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes vitivinícoles. (BOE núm. 263 - 01/11/2011)

 • LLEI 6/2015, de 12 de maig,

  de Denominacions d’Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d’àmbit territorial supraautonòmic. (BOE núm. 114 – 13/05/2015)

 • DECRET 474/2004, de 28 de desembre,
  pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004)
 • DECRET 144/2014, de 28 d’octubre,

  de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós (DOGC núm. 6739 - 30/10/2014)

 • Reglament d’Execució (UE) 2018/274 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017,

  pel qual s’estableixen les normes de desenvolupament del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al règim d’autoritzacions per plantacions de vinya, la certificació, el registre d’entrades i sortides, les declaracions obligatòries i les notificacions, y del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu y del Consell pel que fa als controls pertinents, i pel qual es deroga el Reglament d’Execució (UE) 2015/561 de la Comissió. (DOUE L 58 – 28/02/2018)

 • Reglament Delegat (UE) 2018/273 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017,

  pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya, el registre vitícola, els documents d’acompanyament, la certificació, el registre d’entrades i sortides, les declaracions obligatòries, les notificacions i la publicació de la informació notificada, y pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu y del Consell pel que fa als controls i sancions pertinents, pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 555/2008, (CE) núm. 606/2009 i (CE) núm. 607/2009 de la Comissió i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 436/2009 de la Comissió i el Reglament Delegat (UE) 2015/560 de la Comissió. (DOUE L 58 – 28/02/2018)

 • REIAL DECRET 739/2015, de 31 de juliol,

  sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola (BOE núm. 183 - 01/08/2015)

 • DECRET 260/1998, de 6 d'octubre,

  pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar el transport dels productes vitivinícoles i s'estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les declaracions de determinades pràctiques en el sector. (DOGC núm. 2745 - 16/10/1998)

 • REGLAMENT (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008,

  pel qual s’estableixen normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel qual s’estableix l’organització comú del mercat vitivinícola, en allò relatiu als programes de recolzament, el comerç amb tercers països, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola. (DOUE L 170 - 30/06/2008)

 • REIAL DECRET 740/2015, de 31 de juliol,

  pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial Decret 1079/2014, de 19 de  desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014- 2018 al sector vitivinícola. (BOE núm. 183 - 01/08/2015).

Data d'actualització:  28.11.2018