• Imprimeix

Normativa

En aquest apartat es detalla la normativa bàsica i de desenvolupament o d'aplicació que regula els productes vitivinícoles en matèria de qualitat.

Cal tenir en compte que no és una relació exhaustiva i que les normes poden haver patit modificacions posteriors.

Podeu consultar la normativa general d’etiquetatge d’aliments de caràcter horitzontal, que està disponible a l'apartat d'etiquetatge obligatori dels aliments.

 • REGLAMENT (CE) núm. 606/2009 de la Comissió, de 10 de juliol de 2009,

  que fixa determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel que fa a les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables. (DOUE L 193 - 24/07/2009)

 • DECRET 260/1998, de 6 d'octubre,

  pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar el transport dels productes vitivinícoles i s'estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les declaracions de determinades pràctiques en el sector. (DOGC núm. 2745 - 16/10/1998)

 • REGLAMENT (CE) núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009,

  pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell pel que fa a les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles. (DOUE L193 - 24/07/2009)

 • REIAL DECRET 1363/2011, de 7 de octubre,

  pel qual es desenvolupa la reglamentació comunitària en matèria d’etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes vitivinícoles. (BOE núm. 263 - 01/11/2011)

 • LLEI 6/2015, de 12 de maig,

  de Denominacions d’Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d’àmbit territorial supraautonòmic. (BOE núm. 114 – 13/05/2015)

 • DECRET 474/2004, de 28 de desembre,
  pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004)
 • DECRET 144/2014, de 28 d’octubre,

  de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós (DOGC núm. 6739 - 30/10/2014)

 • Reglament d’Execució (UE) 2018/274 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017,

  pel qual s’estableixen les normes de desenvolupament del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al règim d’autoritzacions per plantacions de vinya, la certificació, el registre d’entrades i sortides, les declaracions obligatòries i les notificacions, y del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu y del Consell pel que fa als controls pertinents, i pel qual es deroga el Reglament d’Execució (UE) 2015/561 de la Comissió. (DOUE L 58 – 28/02/2018)

 • Reglament Delegat (UE) 2018/273 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017,

  pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya, el registre vitícola, els documents d’acompanyament, la certificació, el registre d’entrades i sortides, les declaracions obligatòries, les notificacions i la publicació de la informació notificada, y pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu y del Consell pel que fa als controls i sancions pertinents, pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 555/2008, (CE) núm. 606/2009 i (CE) núm. 607/2009 de la Comissió i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 436/2009 de la Comissió i el Reglament Delegat (UE) 2015/560 de la Comissió. (DOUE L 58 – 28/02/2018)

 • REIAL DECRET 739/2015, de 31 de juliol,

  sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola (BOE núm. 183 - 01/08/2015)

 • DECRET 260/1998, de 6 d'octubre,

  pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar el transport dels productes vitivinícoles i s'estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les declaracions de determinades pràctiques en el sector. (DOGC núm. 2745 - 16/10/1998)

 • REGLAMENT (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008,

  pel qual s’estableixen normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel qual s’estableix l’organització comú del mercat vitivinícola, en allò relatiu als programes de recolzament, el comerç amb tercers països, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola. (DOUE L 170 - 30/06/2008)

 • REIAL DECRET 740/2015, de 31 de juliol,

  pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial Decret 1079/2014, de 19 de  desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014- 2018 al sector vitivinícola. (BOE núm. 183 - 01/08/2015).

Data d'actualització:  23.03.2018