• Imprimeix

Normativa

En aquest apartat es detalla la normativa bàsica que regula els aspectes específics de qualitat del sector de la mel.

Us recordem que no és un recull exhaustiu i que les normes poden haver patit modificacions posteriors.

Podeu consultar la normativa general d’etiquetatge d’aliments de caràcter horitzontal, que està disponible a l'apartat d'etiquetatge obligatori dels aliments.

Destaquem

Recopilació de legislació monogràfica sobre edulcorants naturals

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

  • REGLAMENT (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011

    sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE, i 2008/5/ CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió. (DOUE L 304/18 - 22/11/2011)

  • REIAL DECRET 1808/1991, de 13 de desembre,

    pel qual es regulen les mencions o marques que permeten identificar el lot al que pertany un producte alimentari. (BOE núm. 308 - 25/12/1991)

  • REIAL DECRET 1801/2008, de 3 de novembre,

    pel qual s’estableixen normes relatives a les quantitats nominals per a productes envasats i al control del seu contingut. (BOE núm. 266 - 04/11/2008)