• Imprimeix

Assegurances agràries

El Pla d'Assegurances Agràries combinades té com a finalitat compensar la pèrdua econòmica de renda que es produeix per circumstàncies meteorològiques adverses i alienes a la voluntat del titular de l'explotació.

A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agràries que compleixin els requisits corresponents.
El termini per presentar la sol·licitud varia segons el tipus d'assegurança contractada:

  • Assegurances que formen part del Pla d'Assegurances agràries combinades: la formalització de l’assegurança tindrà la consideració de sol·licitud d’ajut sempre que s’hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció establert.
  • Assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, el termini serà el següent:
    • Un mes, comptat a partir de la data en què s’hagi subscrit i pagat la pòlissa.
    • Si el pagament de la prima és anterior a la publicació de la convocatòria, el més computa des del’endemà de la data de publicació de l’Ordre al DOGC.

Línies del Pla

Per les línies del Pla d'assegurances combinades, es subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que l'Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) apliqui a la pòlissa, excepte en el cas de les assegurances de la recollida i destrucció d'animals morts, on l'ajut és un import per animal segons la classe de bestiar. Els percentatges màxims, depenen del grup en el que es classifiquen les línies d'assegurances.

S'estableix un import màxim d'ajut que depèn de la línia i de les cobertures que es contractin.

Estructures, cobertes, hivernacles...

Les assegurances per a les estructures, cobertes i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen, es subvencionarà un percentatge del cost de la prima, amb l'import màxim per personal beneficiària que s'estableixi a cada convocatòria.

Data d'actualització:  17.07.2018