• Imprimeix

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores

Objectius
Fomentar la creació d’empreses agràries per part de persones joves, sempre que aquestes accedeixen per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de l’empresa de forma exclusiva en el cas d’instal·lació en persona física, o com a soci o sòcia d’una persona jurídica.

Crear explotacions viables mitjançant la incorporació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades.

Requisits i compromisos de beneficiari i de l'explotació (veure fitxa informativa)

Pla d'empresa

És la descripció del projecte empresarial de la persona jove. Hi consta la situació inicial de l’explotació agrària, les fites i objectius pel desenvolupament de les activitats de l’explotació i el detall de les accions requerides, incloses les relacionades amb la sostenibilitat mediambiental i la eficiència de recursos que incloguin inversions i despeses per a la instal·lació, a més de la formació, assessorament o qualsevol altra activitat a desenvolupar a l’explotació agrícola.

Està integrat per la diagnosi prèvia, el pla d’explotació, la memòria justificativa sobre la viabilitat de la incorporació en l’explotació, i l’itinerari formatiu o la seva sol·licitud. 

L’inici del pla d’empresa es considera quan es completa: l’alta a l'Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social; l’aportació de capital social; l’obtenció de la qualificació d’EAP i la compra del capital territorial o el bestiar reproductor, segons escau.

L’execució final del pla d’empresa s’ha de realitzar en el termini de dos anys des de la data d’establiment efectiu, i es considera quan es completa: l’assoliment de la capacitació professional; l’aportació de les UTA requerides; la condició d’agricultor actiu (AA) i d’agricultor professional (AP); assoliment de l'OTE; la viabilitat de l’explotació al 35% de la RR; l’obtenció de la qualificació d’EAP; el manteniment dels increments aprovats ; i disposar de la llicència ambiental definitiva per a totes les activitats de l’explotació, segons escau.


Quantia dels ajuts

L’ajut consistirà en una primaque comprèn dos conceptes: la prima base i els increments. La suma d’aquests dos conceptes no pot superar els 70.000 € d’ajut. El pagament es farà en dos trams, a l'inici i a l'execució final del pla d'empresa.

Prima base: és un import fix de 20.000€ determinat per la necessitat de despeses mínimes i actiu circulant requerit per la posada en funcionament d'una explotació.

Increments: en funció del grau de compromès amb l'activitat agrària

 • Si es fa en una EAP, persona física o jurídica, que genera 1 UTA: +5.000€.
 • Si implica la contractació d’1 UTA de mà d’obra assalariada fixa: +10.000€.
 • Si està situada, en més d’un 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: +5.000€.
 • Si per què l’explotació assoleixi 1 UTA cal l’adquisició de capital territorial o d’animals reproductors (només explotació consitituïda com a persona física, compres posteriors a sol·licituds, no entre familiars i determinades espècies):
  • inversió de 5.000€ i fins a 20.000,00 €: +5.000€.
  • inversió de 20.000,00 € i fins a 50.000,00 €: +10.000€.
  • inversió 50.000,00 € i fins a 80.000,00 €: +25.000€.
  • inversió superior a 80.000,00 €: +40.000€.

 

Data d'actualització:  07.02.2018