Contracte global d'explotació

L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Les persones titulars de l'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats al CGE assumeixen els compromisos corresponents a cada ajut, pels quals l’administració li concedirà una contraprestació.

Les línies d’ajuts associades en aquesta convocatòria 2018 són les següents:

 • Competitivitat:
  • Primera instal·lació de joves agricultors
  • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries
  • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
  • Diversificació agrària
 • Sostenibilitat:
  • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
  • Pràctiques agroambientals
   • Obertes a nous sol·licitants:
    • Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000 
    • Gestió i recuperació de prats de dall
    • Conservació de races autòctones
   • Només renovació de compromisos:
    • Gestió de zones humides 
    • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
    • Sistemes alternatius a la lluita química
    • Producció integrada
    • Gestió de la fertilització
    • Biodiversitat cultivada
  • Agricultura ecològica (oberta a nous sol·licitants)
  • Foment de la ramaderia ecològica (oberta nous sol·licitants)
  • Ajuts procedents de compromisos contrets en el PDR 2007-2013 (només renovació de compromisos):
   • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya
   • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

Definicions

Diagnosi prèvia
Descripció de la situació de l’explotació agrària en el mateix moment de la sol·licitud d'ajuts CGE quan es tracta d'una explotació agrària existent, i quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment d'execució final del pla d'empresa (futur fins a 2 anys després de la data d'establiment efectiu).

Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l’explotació declarades per la persona titular, sobre les quals es fa una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). 

Pla d’explotació
Descripció de la situació prevista de l’explotació agrària en el moment d’entrada en producció dels conreus i/o bestiar quan es tracta d'una explotació agrària existent, i quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment de finalització de compromisos, als 5 anys de la concessió de l'ajut.

Fixa els principals objectius de l’explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en un moment futur quan les inversions reflecteixen una millora en l’explotació o aquesta entra en un funcionament òptim o quan finalitzen els compromisos, en funció dels requeriments de l'ajut.

Agricultor actiu
Titulars d’explotació agrària que compleixen amb les condicions establertes en el capítol I del títol II del Reial decret 1075/2014 i les seves posteriors modificacions.

Jove agricultor
La persona que en el moment de presentar la sol licitud de l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores no té més de 40 anys, té la capacitació i les competències professionals adients i s’estableix en una explotació agrària per primera vegada com a titular d’aquella explotació, de forma individual o com a cotitular o com a soci d’una persona jurídica.

Inversió col·lectiva
La realitzada en la seva totalitat per un mínim de dues persones que compleixen els requisits de beneficiari i d'inversió elegible per l'ajut que es sol·licita. No es considera inversió col·lectiva la realitzada entre socis d’una mateixa entitat, amb l'entitat associativa de la qual n'és soci o entre empreses que formen part del mateix grup empresarial o tenen socis comuns. La inversió es durà a terme en l'àmbit de l'explotació d'almenys un dels beneficiaris. 

Agricultor professional
La persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25 per cent de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari.

 

 

El contracte global d'explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural.

Data d'actualització:  07.03.2018