• Imprimeix

Conceptes generals. Normativa

Conceptes generals

La declaració única agrària (DUN) és una declaració anual que obligatòriament ha de fer la persona titular de l'explotació agrària que vulgui sol·licitar determinats ajuts i/o hagi d'efectuar determinades declaracions.

 • Els titulars d’explotacions agràries:
  • Per sol·licitar determinats ajuts i/o per fer determinats tràmits (annex 1 Ordre de la DUN).
  • Amb parcel·les vitícoles amb dret de plantació concedit per convocatòries de nova plantació de drets de la Reserva.
  • Que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte:
   • Si destinen íntegrament la producció al consum domèstic privat
   • Si estan inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i les seves produccions no es destinin al consum humà o animal
 • Les entitats o agrupacions d’agricultors que no siguin titulars d’explotacions agràries i que han de sol·licitar determinats ajuts i/o per fer determinats tràmits (annex 1 Ordre de la DUN).
 • Dades generals de l’explotació i del declarant
 • Dades de la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva
 • Dades de ramaderia que formin part de l'explotació.

Una mateixa superfície no pot estar inclosa en diferents declaracions.

En l’annex 2 de l’Ordre que regula la DUN es detallen les dades que ha d’incloure la declaració.

 • Per a la concessió dels ajuts i les subvencions sol·licitats, sense que es produeixin altres efectes jurídics, a excepció:
  • Declaració obligatòria del blat de moro modificat genèticament.
  • Inscripció al Registre de titularitat compartida de les explotacions agràries.
 • Alta o la modificació de dades
 • Al Sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya
 • Al Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya
 • Al Registre vitivinícola de Catalunya.
 • Al Registre general de la producció agrícola (REGEPA), si escau.
 • Comprovació del compliment dels requisits de condicionalitat durant els tres anys següents a la percepció de la prima en les explotacions beneficiaries dels ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya o l'ajut a l'abandonament de la vinya les campanyes.
 • Comunicació d’adhesió al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya.
 • Declaració de superfícies vitivinícoles que dóna dret a poder fer lliurament de la producció obtinguda mitjançant la targeta vitícola.


El Departament d'Agricultura pot comprovar d’ofici i sense el consentiment previ de les persones interessades, les dades personals que consten en la DUN amb la finalitat de comprovar si es compleixen els requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats.

La presentació de la DUN i la signatura d'aquesta per part de la persona interessada, comporta l'autorització al Departament d'Agricultura per a l’enviament de correus electrònics amb informació relacionada de l’activitat agrària.

A la DUN s’adjuntarà, si s’escau, la documentació següent (però no caldrà presentar-la si ja s’ha presentat anteriorment al Departament d'Agricultura i continua sent vigent):

 • Documentació que es demani específicament per a cada una de les sol·licituds d’ajuts, declaracions i altres tràmits, que s’especifica als annexos de l’Ordre que regula la DUN i a les ordres de convocatòria dels ajuts corresponents.
 • En cas declarar parcel·les d’aprofitament farratger en comú de Catalunya, s’ha de disposar del certificat d’adjudicació emès per les entitats gestores.
 • En cas de sol·licitar modificacions de SIGPAC que afectin parcialment un recinte, serà requisit indispensable l’elaboració i la presentació d’un croquis mitjançant l’aplicació DUN.

La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer fins al 31 de desembre.

La sol·licitud dels ajuts associats a la DUN s'ha de fer de l'1 de febrer fins al 30 d'abril.

Per notificacions a efectes d’inscripció al Registre d’explotacions agrícoles, el termini és de l’1 de febrer fins al 30 d'abril, ambdós inclosos.

S’ha de tenir en compte que:

 • La presentació d’una segona DUN, deixa sense efecte l'anterior declaració i/o sol·licitud.
   
 • Es podran presentar modificacions de les declaracions de superfície que no impliquin noves sol·licituds ni renúncies d'ajuts durant el període que preveu la normativa comunitària reguladora dels ajuts.
   
 • Si cal presentar la renúncia a la declaració o a algun ajut inclòs en aquesta un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'ha de presentar un escrit específic de renúncia davant les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la normativa.
   
 • Si cal presentar una nova declaració fora dels terminis fixats per la normativa, s'haurà d'acreditar documentalment que les modificacions de superfície respecte de la primera declaració s'han realitzat amb posterioritat a aquesta. Si no es pot acreditar aquesta circumstància, no es tindrà en compte la darrera declaració

La persona declarant ratifica mitjançant la seva signatura les declaracions responsables i els compromisos que s’especifiquen a l’Ordre que regula la DUN, entre les quals:

 • Que les dades que consten a la DUN són certes i que es compromet a aportar les dades i els documents necessaris per a la seva comprovació.
 • Que accepta les condicions i els compromisos establerts a les disposicions legals que regulen l’ajut, si escau, i les verificacions corresponents.
 • Que el compte corrent on s’ha d’ingressar la quantia de l’ajut, inclòs a l’imprès de sol·licitud, pertany a la persona beneficiària de l’ajut.
 • Que no s’han començat les obres o actuacions per a les quals es demana l’ajut, quan escaigui.
 • Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades que consten a la declaració presentada.
 • Retornar les quantitats per la percepció indeguda dels ajuts associats, si així ho sol·licités l'autoritat competent, incrementades, si s'escau, amb l'interès legal corresponent.
 • En cas de la declaració de blat de moro genèticament modificat, la persona productora ha de conservar durant cinc anys la documentació que acrediti la producció i la seva destinació.
 • Complir la Condicionalitat.

Normativa

 • ORDRE ARP/7/2019, de 15 de gener,

  per la qual s'estableix i es regula la DUN 2019. (DOGC núm. 7791 - 18/01/2019)

 • ORDRE ARP/220/2018, de 19 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7.2.2018, i DOGC núm. 7553, de 7.2.2018). (DOGC núm. 7774 - 24/12/2018)

 • ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7 de febrer). (DOGC núm. 7553 - 07/02/2018)

 • REIAL DECRET 1378/2018, de 8 de novembre,

  pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna. (BOE núm. 271 - 09/11/2018)

  per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol. (BOE núm. 12 - 12/01/2018)
 • REIAL DECRET 27/2018, de 26 de gener,

  pel qual es modifica el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, en aplicació de les disposicions relatives a la Política Agrària Comuna. (BOE núm. 24 – 27/01/2018)

 • REIAL DECRET 980/2017, de 10 de novembre,

  pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrària Comuna. (BOE núm. 274 – 11/11/2017)

   

 • RESOLUCIÓ ARP/261/2017, de 15 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2017. (DOGC núm. 7314- 22/02/2017)

 • ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril,

  per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 6859 - 27/04/2015)

 • ORDRE ARP/135/2018, de 27 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i controls d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018)

 • ORDRE ARP/33/2016, de 23 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i controls d'aquests pagaments, es convoquen els ajuts per a la campanya 2016, i es modifica l'Ordre AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. (DOGC núm. 7067 - 26/02/2016)

 • REIAL DECRET 70/2017, de 10 de febrer,

  pel qual s'estableix la concessió d'un ajut excepcional d'adaptació al sector productor de boví de llet, i es modifica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuts, i també sobre la gestió i
  control dels pagaments directes i els pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 36 - 11/2/2017)

 • ORDRE AAA/544/2015, de 30 de març,

  que estableix els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. (BOE núm. 78 - 01/01/2015)

 • REIAL DECRET 1075/2014, de 19 de desembre,

  sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1076/2014, de 19 de desembre,

  sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • ORDEN APM/487/2017, de 26 de maig,

  per la qual s'amplia, per a l'any 2017, el termini de presentació de la comunicació de les cessions de drets a la Administració, que estableix el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna, i el termini de presentació de les renúncies al règim de petits agricultors que estableix el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. (BOE núm. 129 – 31/05/2017)

 • REIAL DECRET 1077/2014, de 19 de desembre,

  que regula el Sistema d'Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1078/2014, de 19 de desembre,

  pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola. (BOE núm. 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 745/2016, de 30 de desembre,

  pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrària Comuna (BOE núm. 316 - 31/12/2016)

 • REIAL DECRET 9/2015, de 16 de gener,

  que regula les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene a la producció primària agrícola (REGEPA). (BOE 24 - 28.1.2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/700/2017, de 29 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)

 • ORDRE ARP/70/2016, de 5 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7095 - 08/04/2016)

 • ORDRE ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7129 - 27/05/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7129, de 27.5.2016). (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)

 • REGLAMENT (UE) 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017,

  pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1305/2013 relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), (UE) núm. 1306/2013 sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, (UE) núm. 1307/2013 pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna, (UE) núm. 1308/2013 pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i (UE) núm. 652/2014 pel qual s'estableixen disposicions per a la gestió de les despeses relatives a la cadena alimentària, la salut animal i el benestar dels animals, i relatius a la fitosanitat i als materials de reproducció vegetal. (DO L 350 - 29/12/2017)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell. (DO L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 637/2008 i (CE) 73/2009 del Consell. (DO L 347 - 20.12.2013).

 • REGLAMENT (UE) núm. 1310/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  de 17 de desembre de 2013, que estableix disposicions transitòries relatives a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), modifica el Reglament (UE) núm 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als recursos i la seva distribució en l'exercici de 2014 i modifica el Reglament (CE) n ° 73/2009 del Consell i els Reglaments (UE) n ° 1307/2013, (UE) núm 1306/2013 i (UE) núm 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la seva aplicació en l'exercici de 2014. (DO L 347 - 20/12/2013)

Informació relacionada

Data d'actualització: 18.01.2019