• Imprimeix

Com presentar la DUN

 • Es pot fer de forma particular o bé a través d’una entitat col·laboradora.
 • S’ha de fer amb els suports informàtics proporcionats pel Departament d'Agricultura.
 • Les persones jurídiques (tant entitats col·laboradores com persones jurídiques a títol individual), l’han de presentar en suport informàtic amb signatura electrònica.
 • Les persones físiques, la poden presentar en suport informàtic amb signatura electrònica o en suport informàtic i paper.
 • La signatura electrònica utilitzada ha d’estar subministrada per les entitats de certificació reconegudes per l’Agència Catalana de Certificació.
 • Les persones físiques que no disposin de signatura electrònica, hauran de signar en paper la seva declaració i les sol·licituds en tots els fulls i adjuntar la documentació exigida per a la declaració i per als ajuts associats que sol·liciti, i registrar-la degudament.
 • Aquelles persones que signin la DUN en representació de la persona titular de l’explotació hauran d’acreditar, a petició de l’administració, aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.
 • La data de presentació de les sol·licituds serà la data d’entrada al registre del Departament d'Agricultura (s@rcat), segons les condicions de lliurament establertes a l’ordre de la DUN.

Si la persona titular vol fer ella mateixa la declaració pot descarregar l’aplicació i instal·lar-la localment al seu ordinador. Podeu consultar els manuals i vídeos demostratius.

Mitjançant l’usuari/ària i contrasenya que consta a la carta de la DUN enviada pel Departament d'Agricultura a l’inici de campanya, es pot descarregar la declaració presentada l’any anterior, adaptada als canvis de la nova campanya, i realitzar tots els canvis que s’escaiguin.

Un cop feta o impresa la declaració, es genera una arxiu de tramesa que s’ha d’enviar al Departament d'Agricultura a través de la mateixa aplicació. En cas de persona jurídica és obligatori que la tramesa es signi electrònicament.

En el cas de persona física la signatura electrònica és opcional; si s’opta per no signar-la de forma electrònica, caldrà que es presentin en paper, a una oficina comarcal del Departament d'Agricultura, els impresos generats per l’aplicació per tal que siguin registrats, tenint en compte que la data de presentació de la DUN serà la del registre d’aquests impresos.

Mitjançant l’aplicació DUN es pot consultar el número de registre i data d’entrada al Departament d'Agricultura de la declaració.

Com sol·licitar el certificat digital per poder signar electrònicament?

El procediment per sol·licitar una signatura electrònica, tant per persona física o jurídica, és el mateix:

 1. Sol·licitar el certificat via internet
 2. Acreditar la identitat en l’Oficina de Registre de l’entitat certificadora (a la pàgina web de cada entitat certificadora s’especifica la documentació que cal aportar):
  - En el cas de ciutadans o persones físiques han d’aportar el DNI
  - En el cas de persones jurídiques han d’aportar la documentació que justifiqui la representació i la personalitat jurídica, per exemple DNI del representant (original i còpia), i una de les següents opcions: certificat del registre mercantil (expedit 10 dies anteriors) o escriptures de constitució acompanyats d’una nota simple del registre mercantil expedida els tres dies anteriors.
 3. Descarregar el certificat a través del web, únicament en el cas que sigui un certificat de software. Si és un certificat de hardware no cal, ja que l’entitat certificadora facilita una targeta amb xip que conté el certificat, no obstant, en aquest cas és necessari un lector per poder utilitzar la targeta i descarregar el programari per utilitzar-lo.

Cal distingir la signatura electrònica de ciutadà (persona física) de la signatura de persona jurídica, atès que els certificats digitals són diferents i les entitats certificadores que els expedeixen també varien:

Certificats digitals per a ciutadans (persones físiques). Són gratuïts i poden ser:
DNI electrònic (més informació del procés d’obtenció pas a pas)
IdCat (més informació del procés d’obtenció pas a pas)
-“Certificado Nacional de la Fábrica de Moneda y Timbre” (més informació del procés d’obtenció pas a pas)

Certificats digitals per a persones jurídiques:
- "Certificado Nacional de la Fábrica de Moneda y Timbre” (més informació del procés d’obtenció pas a pas)
- Camerfirma (més informació del procés d’obtenció pas a pas)
Firmaprofessional (més informació del procés d’obtenció pas a pas)
Autoridad de Certificación de la Abogacía (més informació del procés d’obtenció pas a pas)
Agencia Notarial de Certificación (més informació del procés d’obtenció pas a pas)

Informació relacionada

A partir de l’1 de febrer la persona titular pot adreçar-se a la mateixa entitat col·laboradora on va fer la DUN.

En cas que vulgui canviar d’entitat col·laboradora, es podrà adreçar a qualsevol altra entitat per fer la declaració. En aquest cas, per facilitar l’elaboració de la declaració, la persona titular haurà de subministrar a la nova entitat el codi d’usuari/ària i la clau d’accés que va rebre a la carta d’inici de campanya enviada pel Departament d'Agricultura per correu postal.

Les persones agricultores que presenten la DUN a través d’una entitat col·laboradora, a més de signar-la, han de demanar el número de registre d’entrada assignat pel registre corporatiu s@rcat a la seva declaració.

La data de presentació de les sol·licituds és la data d’entrada al registre del Departament d'Agricultura (s@rcat), segons les condicions de lliurament establertes a l’ordre de la DUN.

Informació relacionada

Data d'actualització: 07.02.2018