• Imprimeix

Camins rurals

El territori rural a Catalunya representa el 88% de la superfície total segons el Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 i està format per 31 comarques rurals OCDE més 32 municipis pertanyents a 5 comarques urbanes limítrofs. A més, aplega el 79% dels municipis catalans on viu el 34% de la població. (La OCDE identifica els municipis rurals com aquells que tenen una densitat de població inferior a 150 habitants/km2).

Font: DARP

 

Hi ha 22 comarques amb una mitjana de població inferior a 100 habitants/Km2, les quals representen el 61% de la superfície i acullen el 10% de la població. Si ho mirem a nivell de municipi, el 19,2% de la població de Catalunya viu en municipis de menys de 10.000 habitants i el 5% viu en municipis de menys de 2.000 habitants.

 

                  Mapes de Catalunya: nombre d'habitants i ruralitat segons OCDE. Font: DARP

 

La primera dificultat per a un desenvolupament equilibrat i sostingut del territori és l'aïllament i de la mateixa manera, la principal font de riquesa és la facilitat de comunicació i la interrelació.

D'aquí la importància d'apropar el món rural al conjunt de la societat, com a dret, com a factor de normalitat, com a base per al seu desenvolupament econòmic i com a garantia d'accés als serveis més essencials com la sanitat i l'educació així com a fi de fomentar l'equilibri territorial.

A més, l’arranjament de camins facilita el pas per punts d’interès turístic, cultural o mediambiental i, en conseqüència, es contribueix a diversificar l’economia de l’entorn rural com zones de muntanya i altres més desafavorides econòmicament.

 

Aspectes econòmics

 • Facilitar l'accés a les finques.
 • Fixar l'activitat econòmica i millorar-ne la rendibilitat.
 • Potenciar el manteniment i la modernització de les explotacions agràries.
 • Afavorir l'agricultura de proximitat.
 • Facilitar l'establiment i desenvolupament de noves activitats rurals complementàries.

 

Aspectes mediambientals

 • Preservar el paisatge i l'entorn rural.
 • Afavorir l'accés al medi natural.
 • Facilitar les tasques de prevenció, control i extinció d'incendis forestals.

 

Aspectes culturals

 • Afavorir l'accés a elements del patrimoni cultural i arquitectònic
 • Conservar la cultura vinculada al món rural. Tradicions culturals.

 

Aspectes socials

 • Corregir el dèficit estructural històric al món rural.
 • Reconèixer el paper de les infraestructures rurals.
 • Reconèixer el paper de les infraestructures rurals.
 • Frenar el despoblament i fomentar el retorn al món rural.
 • Permetre la reassignació de funcions del territori rural.
 • Facilitar l’accés de la població del món rural als serveis bàsics.
 • Disminució del temps necessari per a recórrer la distància entre els nuclis de població més aïllats i les seves poblacions de referència

 

Aspectes demogràfics

 • Esponjar la densitat de població de Catalunya.

 

Les infraestructures viàries rurals, per tant, són vitals per garantir l'accessibilitat a tot el territori rural català, a més l'activitat econòmica es veu reduïda si no es disposa d'infraestructures bàsiques adequades, amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat.

Les actuacions adreçades al condicionament de camins rurals són realitzades directament pel Departament, o bé mitjançant empreses instrumentals, com INFRAESTRUCTURES.cat o TRAGSA.

El Departament també subscriu convenis amb d'altres administracions per a la realització de determinades infraestructures.

Aspcetes econòmics
Aspectes culturals

Aspectes culturals

Camí rural

Camí rural

Aspctes demogràfics

Aspctes demogràfics

Resultat de l'enquesta de la Fundació del Món Rural

Font: Fundació Món Rural 2010

A partir de la digitalització dels camins del mapa topogràfic de Catalunya (E: 1/5000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), s'ha obtingut que la longitud total de camins i senders que tenim a Catalunya és de 181.216 km.

Dels quals, 98.375 km són de camins rurals públics.

Una de les característiques de la xarxa de camins rurals públics a Catalunya és la gran densitat que tenen.

Camins rurals públics

Camins rurals públics

L'objectiu estratègic de les actuacions en camins rurals és millorar les infraestructures viàries del medi rural, de manera que es garanteixi una prestació adequada de serveis a les poblacions rurals i, al mateix temps, facilitar l’accés dels agricultors i ramaders a les seves explotacions.

El pla d'actuació vigent en camins és el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2014-2020).

L'objectiu operatiu principal és dotar el territori rural català amb una xarxa de camins que permetin comunicar totes les àrees d’activitat econòmica i social i amb la finalitat de:

 1. Mantenir l’equilibri territorial i afavorir la diversificació de l’activitat productiva de les explotacions, de tal manera que permeti introduir altres activitats complementàries com són l’agroturisme, l’artesania rural o bé activitats de serveis, assegurant d’aquesta manera la competitivitat de les explotacions agràries.
 2. Disminuir els temps de desplaçament, així com la millora de les condicions d’accessibilitat i la seguretat viària.
 3. Facilitar desplaçaments més ràpids i segurs als serveis bàsics (sanitaris, ensenyament,...) i, per tant, augmentar la qualitat de vida i el benestar de la població rural.
 4. Millorar les condicions d’accés a les explotacions agràries, ramaderes i forestals, molt important per tal d’assegurar la facilitat d’accés i la rapidesa de desplaçament en la lluita i prevenció dels incendis forestals.
 5. Fomentar les relacions humanes, amb el mantenint de festes i tradicions, així com d’accés a punts singulars d’interès turístic, cultural o natural.

 

En definitiva, potenciar una xarxa rural municipal, integrada amb altres xarxes locals o comarcals, que serveixi de nexe d’unió entre pobles, nuclis de població o masies i que, a la vegada, generi moviments de població urbana envers les zones rurals, permetent un desenvolupament territorial sostenible i harmònic, facilitant la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la població rural.

 

Les inversions portades a terme des del DARP en el període 2000-2016 i els kilòmetres de camins millorats són els següents:

 

Any Inversions (M€) km
TOTAL 195,88 M€ 1.435 km

2000

3,80

35

2001

5,30

50

2002

5,70

45

2003

11,80

70

2004

17,20

100

2005

10,00

60

2006

30,50

260

2007

29,10

250

2008

20,80

150

2009

19,90

120

2010

16,50

100

2011

15,32

100

2012

6,22

60

2013

0,78

6

2014

1,85

13

2015

1,05

15

2016

0,06

1

 

Data d'actualització:  14.09.2017