• Imprimeix

Informació pública

Projectes que es troben en tràmit d'informació pública o altres situacions en aplicació de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Textos previs a l'elaboració dels projectes o avantprojectes de llei o de reglament. Aquests textos tracten sobre els problemes que pretén resoldre la futura norma, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

Data d'actualització:  28.07.2017