Període 2014-2020

El 2015 comença l'aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC) pel període 2014-2020, que comporta un canvi del sistema d'ajuts directes.

 • Els actuals Drets de Pagament Únic (DPU) deixen d'existir el 31.12.2014.
 • S'assignaran Drets de Pagament Bàsic (DPB) als agricultors i ramaders que van percebre ajuts directes el 2013
 • Per a poder rebre DPB per assignació o transferència caldrà: ser agricultor actiu i mantenir activitat agrària en la totalitat de l’explotació
 • El nombre de DPB assignats serà, a priori, el valor més petit entre les hectàrees admissibles declarades el 2015 i 2013
 • El valor dels DPB assignats el 2015 vindrà determinat per l'ajut de Pagament Únic percebut el 2014, ajustat al percentatge determinat pel Pagament Base
 • S'estableix un model general de regionalització que definirà el valor mig dels DPB en diferents regions productives.
 • El valor unitari dels drets de cada beneficiari convergiran anualment fins el 2019, al valor mig dels DPB de la regió productiva a la que pertanyin 

Seran beneficiaris del nou sistema d'ajuts directes aquells que:

 • Hagin rebut ajuts directes en 2013:
  • Joves que s'incorporin a l'activitat agrícola
  • Explotacions que van rebre ajuts al 2013
 • Complir amb la definició d'agricultor actiu:
  • Que el total d'ajudes directes no suposin més del 80% del total dels ingressos agraris
  • Aquesta condició no s'aplicarà als perceptors d'ajuts directes inferiors a 1.250 €/any
  • Si hi ha pastures a efecte d’assignació de drets, haurà de tenir explotació ramadera activa
  • Està inscrit al Registre d’explotacions agràries, Registres ramaders...
  • No computen com agricultor actiu els aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions de subministrament d’aigua, serveis immobiliaris, instal·lacions esportives i recreatives permanents
 •  Desenvolupar activitat agrària en totes les superfícies de l'explotació:
  • Cultiu i producció de productes agraris
  • Manteniment adequat dels conreus i pastures, amb activitat anual sobre les superfícies d'entre una llista d'activitats de manteniment que s'establirà reglamentàriament
  • Les superfícies agràries de l'explotació no poden estar abandonades
  • Per les pastures, el beneficiari ha de constar d'alta com a titular d'una explotació ramadera activa en el SIR (Sistema d'Informació Ramadera)
 • Constar en els registres d'explotacions agràries i ramaderes corresponents:
  • Els agricultors que fan la DUN i els ramaders que consten al SIR, ja compleixen aquest requisit 

S’estructura en:

Pagament bàsic
Ajut desvinculat de la producció que percebrà qui disposi de drets de pagament bàsic.

A qui s’assignarà drets?
S’assignaran drets de pagament bàsic a totes aquelles persones físiques o jurídiques, que:

 • siguin agricultor actiu
 • amb imports d’ajuts directes l’any 2013 (o amb drets PU el 2014 per cessions)
 • que sol·licitin l’admissió DUN 2015

Pagament verd o greening
És un ajut complementari al pagament bàsic. Pagament individual, que incrementa aprox. 52% el PB. Afecta a tota la superfície admissible de l’explotació.

Compleixen les pràctiques beneficioses:

 • les superfícies amb conreus permanents
 • les superfícies d’agricultura ecològica
 • les explotacions amb <10 ha de terra de conreu

Condicionat al compliment de les següents pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient:

 • Diversificació de conreus
 • A explotacions amb superfícies de terres de conreu:
  • de menys de 10 ha, no cal fer diversificació.
  • entre 10 ha i 30 ha, cal mantenir 2 cultius, el principal amb menys del 75% de la superfície de conreu
  • més de 30 ha, cal mantenir un mínim de 3 cultius. El principal no pot superar el 75% i la suma de dos conreus no ha de superar el 95% de la superfície de la superfície.
 • Exempcions:
  • la superfície d’herba o altres farratges herbacis i/o guaret és major al 75% de la superfície admisible, la resta de cultius deu ser inferior a 30 ha.
  • la superfície de pastures permanents i/o d’herba o alfals i/o arròs son majors del 75%, de la superfície admissible, la resta de cultius deu ser inferior 30 ha.
 • Manteniment de pastures
  • Caldrà mantenir al llarg dels anys la superfície de referència dedicada a pastures permanents.
  • La variació màxima a nivell estatal del 5%, al quocient entre la superfície de les pastures permanents i la superfície agrària.
  • Pastures mediambientalment sensibles només es realitzaran les actuacions necessàries de manteniment (no llaurar ni convertir).
 • Superfícies d’interès ecològic
  • Caldrà destinar un 5% de la superfície cultivable a superfícies d’interès ecològic (SIE) [guaret (5%) o superfícies amb conreus fixadors de nitrogen (7,14%)] a les explotacions de més de 15ha.
  • Aclariments:
   • Herbes i altres farratges herbacis: Plantes herbàcies farratgeres que es troben habitualment en pastures naturals o que s'inclouen en les barreges de llavors per a pastures o prats de dall tant si s’utilitzen com si no per a pastura dels animals.
   • No ho són els conreus farratgers com blat de moro, sorgo, ordi, triticale, civada, l’alfals...
   • Guaret: Ha d’estar 9 mesos d’octubre a setembre sense aprofitament agrari (tampoc pasturatge)
   • Conreus fixadors de nitrogen amb còmput per SIE:
    • Mongeta, cigró, llentia, pèsol, faves, favons, tramús, veça, erbs, guixes, guixons, moreu, fenigrec, alfals, trepadella i sulla
   • Compatibles amb ajuts associats
   • Barreges cultius fixadors de nitrogen amb altres cultius no computen
   • Exempcions:
    • la superfície d’herba o altres farratges herbacis i/o guaret i/o lleguminoses si son majors del 75% de la superfície admissible, la resta deu ser inferiors a 30 ha.
    • a superfície de pastures permanent i/o d’herba o altres farratges herbacis i/o arròs son majors del 75% de la superfície admissible, la resta deu ser inferiors a 30 ha.

Pagament a joves agricultors
És l’import complementari al pagament base, que cobraran els joves menors de 40 anys i que s'instal·lin per primera vegada en una explotació agrària com a responsable de la mateixa, o que s'hagin instal·lat en aquesta explotació, com a responsables, en els cinc anys anteriors a la primera presentació d'una sol·licitud.

Ajuts associats
Destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.
Els imports pels Ajuts associats poden arribar fins el 15% del pressupost total d’ajuts directes (13% + 2% conreus proteics).
Els sectors que tindran aquests ajuts són:

 • Els agricultors: Ajut associat al conreu de l’arròs, als conreus proteics, als fruits de closca i garrofa, als llegums de qualitat i al tomàquet per indústria.
 • Als ramaders: Ajut associat a les explotacions que mantinguin vaques alletants, associat per les explotacions de boví d’engreix, associat per les explotacions de boví de llet, associat per les explotacions d’oví, associat per les explotacions de cabrum i associat als ramaders que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de PB.

S'estableix un règim simplificat, que s'aplicarà automàticament a tots els perceptors que rebin menys de 1.250 €/any en concepte d'ajudes directes la campanya 2015.

Les explotacions que participin en aquest règim no estan sotmeses a requisits “Pagament Verd o Greening”, ni a controls de condicionalitat per als ajuts directes.

Informació relacionada

L’import mínim d’ajut directe a percebre s’estableix en 100 € l’any 2015, en 200 € l’any 2016 i de 300 € a partir de l’any 2017.

S’estableix una modulació del 5% del pagament base per imports superiors a 150.000 €.

Tríptic informatiu sobre els ajuts directes

Data d'actualització:  28.09.2015