Període 2014-2020

 • ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6928 - 05/08/2015)

 • ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril,

  per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 6859 - 27/04/2015)

 • ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6853 - 17/04/2015)

 • ORDRE AAM/31/2015, de 19 de febrer,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. (DOGC núm. 6820 - 27.02.2015).

 • REIAL DECRET 1172/2015, de 29 de desembre,

  pel qual es modifica el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna, i el Reial Decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE núm. 312 - 30/12/2015)

 • ORDRE AAA/872/2015, de 12 de maig,

  per la que es modifiquen, per l'any 2015, diversos terminis establerts en el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajut, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural i en el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre asignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE núm. 114 - 13/05/2015)

 • ORDRE AAA/544/2015, de 30 de març,

  que estableix els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. (BOE núm. 78 - 01/01/2015)

 • REIAL DECRET 1075/2014, de 19 de desembre,

  sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1076/2014, de 19 de desembre,

  sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1077/2014, de 19 de desembre,

  que regula el Sistema d'Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1078/2014, de 19 de desembre,

  pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola. (BOE núm. 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1079/2014, de 19 de desembre,

  per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1080/2014, de 19 de desembre,

  que estableix el règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural per al període 2014-2020 (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 9/2015, de 16 de gener,

  que regula les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene a la producció primària agrícola (REGEPA). (BOE 24 - 28.1.2015)

 • ORDRE AAA/544/2015, de 30 de març,

  que estableix els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. (BOE núm. 78 - 01/01/2015)

 • REIAL DECRET 320/2015, de 24 d’abril,

  que modifica els Reials Decrets 1075/2014, de 19 de desembre, 1076/2014, de 19 de desembre, 1077/2014, de 19 de desembre i 1078/2014, de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació a l’estat de la Política Agrària Comuna. (BOE 99 – 25/04/2015)

 • REGLAMENT (UE) 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017,

  pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1305/2013 relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), (UE) núm. 1306/2013 sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, (UE) núm. 1307/2013 pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna, (UE) núm. 1308/2013 pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i (UE) núm. 652/2014 pel qual s'estableixen disposicions per a la gestió de les despeses relatives a la cadena alimentària, la salut animal i el benestar dels animals, i relatius a la fitosanitat i als materials de reproducció vegetal. (DO L 350 - 29/12/2017)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2017/1155 de la Comissió, de 15 de febrer de 2017,

  que modifica el Reglament Delegat (UE) núm. 639/2014 pel que fa a les mesures de control relacionades amb el cultiu de cànem, determinades disposicions sobre el pagament de ecologització, el pagament per a joves agricultors que exerceixen el control d'una persona jurídica, el càlcul de l'import per unitat dins de l'ajuda associada voluntària, les fraccions dels drets de pagament i alguns requisits de notificació relacionats amb el règim de pagament únic per superfície i l'ajuda associada voluntària, i que modifica l'annex X del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell (DO L 167/1 - 30/06/2017)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2015/1748 de la Comissió, de 30 de setembre de 2015,

  pel qual s'estableix una excepció, per l'any de sol·licitud de 2015, a l'article 75, apartat 1, paràgraf tercer, del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al nivell de les bestretes dels pagaments directes i les mesures de desenvolupament rural relacionades amb la superfície i amb els animals, i a l'article 75, apartat 2, paràgraf primer de l'esmentat Reglament, pel que fa als pagaments directes.

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 d'agost de 2014,

  pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència. (DO L 255/59 - 28/08/2014)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 907/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014,

  que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro. (DO L 255 - 28/08/2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014,

  pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) (UE) no 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que es refereix al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.(DO L 227/69 - 31/07/2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1394 de la Comissió, de 16 d'agost de 2016,

  que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control, a les mesures de desenvolupament rural ia la condicionalitat. (DOUE L 225 - 19/08/2016)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014

  que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), i introdueix disposicions transitòries (DO L 227/1-31/07/2014)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, de 11 de març de 2014,

  que completa el Reglament (UE) no 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), i introdueix disposicions transitòries (DO L 227/1-31/07/2014)

 • REGLAMENT d'EXECUCIÓ (UE) núm. 641/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014,
  pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajut inclosos en el marc de la política agrària comuna (DO L 181 - 20/06/2014)
 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014,
  pel que es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajut al desenvolupament rural i a la condicionalitat. (DO L 181 - 20/06/2014)
 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1393 de la Comissió, de 4 de maig de 2016,

  que modifica el Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control i les condicions de denegació o retirada dels pagaments i les sancions administratives aplicables als pagaments directes, l'ajuda al desenvolupament rural i la condicionalitat. (DOUE L 225 - 19/08/2016)

 • Correcció d'errades del REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1393 de la Comissió, de 4 de maig de 2016,

  que modifica el Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control i les condicions de denegació o retirada dels pagaments i les sancions administratives aplicables als pagaments directes, l'ajuda al desenvolupament rural i la condicionalitat. (DOUE L 227 - 20/08/2016)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014,

  que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la Política Agrària Comuna, i que modifica l’annex X d'aquest Reglament (DO L 181- 20/06/2014).

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 març 2014
  que complementa el Reglament (UE) núm 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu , al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DO L 138 - 13/05/2014)
 • REGLAMENT EXECUCIÓ (UE) núm. 111/2014 de la Comissió, de 4 febrer 2014

  relatiu a la classificació de determinades mercaderies en la nomenclatura combinada (DOUE L 38/16 - 07/02/2014)

 • REGLAMENT (UE, Euratom) núm. 1311/2013 del Consell, de 2 de desembre de 2013,
  pel qual s'estableix el marc financer plurianual per al període 2014-2020 (DO L 347 - 20/12/2013)
 • REGLAMENT (UE) núm. 1310/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  de 17 de desembre de 2013, que estableix disposicions transitòries relatives a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), modifica el Reglament (UE) núm 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als recursos i la seva distribució en l'exercici de 2014 i modifica el Reglament (CE) n ° 73/2009 del Consell i els Reglaments (UE) n ° 1307/2013, (UE) núm 1306/2013 i (UE) núm 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la seva aplicació en l'exercici de 2014. (DO L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. (DOUE L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 637/2008 i (CE) 73/2009 del Consell. (DO L 347 - 20.12.2013).

 • REGLAMENT (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell. (DO L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
  de 17 de desembre de 2013 , relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell (DO L 347 - 20/12/2013)
 • REGLAMENT (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
  pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nnúm. 1083/2006 del Consell (DO L 347 - 20/12/2013)
Data d'actualització:  02.01.2018