• Imprimeix

Règim de pagament bàsic

Règim de pagament bàsic. Període 2015-2020

El règim de pagament bàsic és el sistema d’ajuts desacoblat de la producció que substitueix l’anterior règim de pagament únic i constitueix el suport més important a la renda dels agricultors i que té en compte la realització de pràctiques mediambientalment favorables.

Aquest règim s’aplica segons un model de regionalització basat en les comarques agràries agrupades en regions d'acord amb les diferents orientacions productives comarcals i el seu potencial agrari, que pren l’any 2013 com a referència.

Ajuts que integren el règim de pagament bàsic

 

El pagament bàsic és un ajut que pot percebre qui disposi de drets de pagament bàsic i superfícies agràries admissibles on activar aquests drets.

Les persones beneficiàries de l'ajut són persones físiques o jurídiques amb drets de pagament bàsic que tinguin la consideració d'agricultor/a actiu i exerceixin l'activitat agrària en la totalitat de l'explotació.

Cada dret de pagament bàsic s'ha d'activar en una hectàrea admissible, amb la condició que cada dret únicament es pot activar sobre la regió assignada al 2015.

Es considera que s'utilitzen en primer lloc els drets de major import, i entre els drets del mateix import es considera l'ordre d'utilització segons la codificació dels drets.

Si un/a agricultor/a no utilitza els drets durant dos anys consecutius, aquests drets passaran a la reserva nacional.

El 2015 no es pagaran ajudes inferiors als 100€, el 2016 ajudes inferiors a 200€ i el 2017 inferiors a 300€. Les ajudes per un import superior als 150.000€ tindran una reducció del 5%.

Informació relacionada

És un ajut complementari al pagament bàsic, condicionat al compliment de les mesures beneficioses per al medi ambient següents:

  • Diversificació de conreus
  • Manteniment de pastures
  • Superfícies d'interès ecològic
     

És un pagament complementari al pagament bàsic que es concedeix a través dels drets de pagament bàsic als joves agricultors/es que compleixin amb els requisits següents:

  • Que no tinguin més de 40 anys d’edat en l’any de presentació de la seva primera sol·licitud de drets de pagament bàsic.
  • Que s’instal·lin per primera vegada en una explotació agrària com a responsables o que s’hagin instal·lat com a responsables en els cinc anys anteriors a la primera presentació d’una sol·licitud de règim de pagament bàsic. La primera instal·lació es considerarà des de la data d’alta al règim de la Seguretat Social corresponent a l’activitat agrària que determini la seva incorporació.
  • Que tinguin dret a l’ajut de pagament bàsic i n'hagin activat els drets.
  • Tenir un expedient favorable de concessió d'ajut de primera instal·lació o acreditar posseir la capacitació professional adient.

 

L’import del pagament es calcula cada any multiplicant el nombre de drets de pagament que l’agricultor/a ha activat per una quantitat fixa corresponent al 25% del valor mitjà dels drets que posseeixi. El màxim nombre de drets que es consideren per al pagament és de 90.

El màxim nombre de drets que es consideren per al pagament és de 90.

El pagament es concedeix per un màxim de cinc anys a partir de l’any de la instal·lació. Aquest període es reduirà segons el nombre d’anys transcorreguts entre la instal·lació del/de la jove i la primera sol·licitud de pagament.

Data d'actualització:  22.02.2017