• Imprimeix

Cessió de drets de pagament bàsic

La persona beneficiaria essent titular de drets de règim de pagament bàsic (RPB) té la possibilitat de realitzar transmissió de drets fet que implica canvis en la titularitat dels drets.

Els drets de pagament bàsic es podran cedir dins de la mateixa regió a la que han estat assignats, per qualsevol forma admesa a dret. Es podran cedir amb terres o sense terres.

Els drets només es podran cedir a un agricultor que tingui la condició d'agricultor actiu o tingui la condició de nou agricultor. En el cas d'herència, no serà exigible aquesta condició a l'hereu sempre que cedeixi definitivament els drets rebuts a un tercer que compleixi la condició d'agricultor actiu.

Els titulars de drets que formin part del règim de petits agricultors (RPA) només podran cedir drets en els supòsits d'herència, cessament anticipat o incapacitat laboral permanent o jubilació. Els agricultors que mitjançant alguna d'aquestes cessions rebin drets del règim de petits agricultors podran optar a participar en aquest regim a condició de que compleixin els requisits per a beneficiar-se del regim RPA i rebin en la cessió tots els drets de pagament que posseeixi el cedent.

Els agricultors que ja participin en el RPA i rebin drets de pagament de mitjançant alguna d'aquestes cessions, no podran acumular els imports procedents de dita cessió als imports que li van servir per incloure'l al RPA, mentre continuï al RPA.

Els agricultors que ja participin en el RPA i rebin drets de pagament procedents del RPB, no podran activar aquests drets mentre continuïn al RPA, però si podran cedir-los a un altre agricultor actiu.

Els agricultors que formin part del RPA vulguin cedir els drets per causes diferents a les esmentades, prèviament han de sortir del règim de petits agricultors. El cedent ha de fer una DUN, especificant la renúncia del règim de petits agricultors (Desprès la comunicació de la cessió la farà el cessionari en la seva DUN).

Tipus de cessions de drets

  • Cessions definitives de drets
  • Arrendament de drets
  • Herències
  • Finalització d'arrendament
  • Acords a tres parts entre arrendataris o arrendament entre hereus no agricultors actius

Com fer el tràmit

A la DUN 2018, s’ha d’informatitzar la cessió que correspongui.

En el cas que s'hagi produït un traspàs total o parcial de l’explotació, la persona cessionària final de l'explotació ha de presentar la DUN amb el consentiment exprés, si s'escau, de la persona cedent.

A l’oficina comarcal s'ha de lliurar el document imprès de la DUN "Comunicació de presentació de documents per cessions de drets 2018" (DUN PB2). I la documentació justificativa pertinent en funció de la tipologia de la cessió presentada.

 

Data d'actualització:  15.02.2018