• Imprimeix

Model de regionalització

Mapa de les regions a Catalunya per cada orientació productiva (estrat)

Mapa de les regions a Catalunya per cada orientació productiva (estrat)

Així mateix, seguint el criteri agronòmic, les comarques es divideixen segons:

 1. Les orientacions productives que presentaven les parcel·les en la campanya de referència 2013:
  • Terres de cultiu de secà
  • Terres de cultiu de regadiu
  • Cultius permanents
  • Pastures permanents
    
 2. El potencial productiu agrari basat en els rendiments i la capacitat productiva.
   
 3. L’impacte socioeconòmic de determinades produccions en la comarca agrària.

 

D'acord amb els criteris anteriors, les regions s’estableixen agrupant les diferents orientacions productives comarcals, segons un criteri d’agrupació de potencial agrari regional semblant, amb l’objectiu de reduir al màxim la transferència d’imports entre comunitats autònomes de manera que cada comarca aconsegueixi conservar la part proporcional dels imports percebuts.

Com a resultat del model de regionalització, s’han creat 50 regions agràries discontínues en tot l’Estat espanyol, 12 de les quals formen Catalunya.

Cada regió té assignat un valor mitjà regional (€/hectàrea), cosa que determina el valor de l’assignació dels nous drets de pagament bàsic d'acord amb les regions a què pertanyi la superfície que formi l’explotació, i que serveix per establir-ne la convergència.

En el procés de definició de les regions creades per la gestió del règim de pagament bàsic, s’ha tingut en compte la comarca agrària, com a unitat bàsica per establir la regionalització.

Destaquem

Llista de municipis amb regió assignada

Podeu consultar quina regió te assignada cada municipi de Catalunya per cada una de les orientacions productives

Valors mitjans regionals definitius i nombre màxim de drets de pagament bàsic

Ordre AAA/1747/2016, de 26 de octubre (BOE 5.11.2016)

Data d'actualització:  07.11.2016