• Imprimeix

Normativa

 • ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7 de febrer). (DOGC núm. 7553 - 07/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/261/2017, de 15 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2017. (DOGC núm. 7314- 22/02/2017)

 • ORDRE ARP/33/2016, de 23 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i controls d'aquests pagaments, es convoquen els ajuts per a la campanya 2016, i es modifica l'Ordre AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. (DOGC núm. 7067 - 26/02/2016)

 • ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril,

  per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 6859 - 27/04/2015)

 • ORDRE AAA/872/2015, de 12 de maig,

  per la que es modifiquen, per l'any 2015, diversos terminis establerts en el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajut, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural i en el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre asignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE núm. 114 - 13/05/2015)

 • ORDRE AAA/544/2015, de 30 de març,

  que estableix els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. (BOE núm. 78 - 01/01/2015)

 • ORDRE AAM/31/2015, de 19 de febrer,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. (DOGC núm. 6820 - 27.02.2015).

 • REIAL DECRET 1075/2014, de 19 de desembre,

  sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1076/2014, de 19 de desembre,

  sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1077/2014, de 19 de desembre,

  que regula el Sistema d'Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1078/2014, de 19 de desembre,

  pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola. (BOE núm. 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 745/2016, de 30 de desembre,

  pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrària Comuna (BOE núm. 316 - 31/12/2016)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell. (DO L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 637/2008 i (CE) 73/2009 del Consell. (DO L 347 - 20.12.2013).

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014,

  que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen normes aplicables a pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajut inclosos en el marc de la política agrària comuna, i que modifica l’annex X de l’esmentat Reglament. (DO L 181- 20/06/2014)