• Imprimeix

Planejament urbanístic

Aquest apartat té principalment dues finalitats:

  • Introduir l'estudi de l'impacte generat per altres usos sobre l'espai agrari en les actuacions de planejament urbanístic i l'execució de projectes en el sòl no urbanitzable, mitjançant l'Anàlisi d'Afeccions Agràries (AAA).
  • Exposar una sèrie de recomanacions a tenir en compte en la redacció dels propis documents urbanístics.