• Imprimeix

Anàlisi d'afeccions agràries

Sovint les actuacions de planejament urbanístic comporten unes propostes d'ocupació de sòl no urbanitzable d'importància significativa.

Aquesta ocupació ha estat més intensa en els territoris i comarques amb forta pressió urbanística de manera que el territori ha restat molt saturat d’instal·lacions i construccions de tota mena.

Cal assenyalar que hi ha municipis costaners que pràcticament no disposen de superfície no urbanitzable. Per tant és d’importància rellevant pel país i per la supervivència del sòl no urbanitzable de caràcter agrari, dedicat a produccions, preservant al màxim aquests sòls justificant i fonamentant les ocupacions i noves dedicacions en sòl no urbanitzable.

Addicionalment, aquestes actuacions poden provocar afeccions importants en explotacions i instal·lacions agropecuàries i infraestructures agràries.

Tot això ens porta a la necessitat d’incorporar als documents de planificació urbanística un estudi addicional que denominem anàlisi d’afeccions agràries (en endavant AAA).

L’anàlisi d'afectacions agràries ha de justificar l’adequació del pla a la legislació sectorial agrària aplicable i a les directrius i prioritats del Departament d'Agricultura establertes per la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientació Agrària en matèria d’ordenació i aprofitament del sòl agrari. Aquest estudi haurà d’incorporar l’anàlisi de la situació actual del territori, la delimitació i justificació de les demandes de sòl urbanitzable, un anàlisis comparatiu de les alternatives possibles, justificació de les solucions proposades i previsió mesures compensatòries si és necessari.

El territori agrari és productiu (agrícola, ramadera, forestal, economia de serveis), és paisatge i  també és biodiversitat. Cal considerar els valors i la riquesa que pot aportar la biodiversitat pel conjunt de l’explotació, el seu interès, així com la legislació sectorial que la preserva.

 

Destaquem

LLEI 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària. (DOGC núm. 3549 - 09/01/2002)

Estudis
La proposta de continguts de l’AAA, que s’aplicarà fonamentalment en les requalificacions de sòl no urbanitzable (PGOUM i modificacions puntuals) i que haurà de ser presentat pels promotors de l’actuació i redactat per tècnics competents, és:

 1. Descripció del projecte i dels requeriments del sòl i dels recursos naturals que es considerin necessaris per a la seva execució i funcionament.
 2. Justificació social, industrial, urbanística i econòmica de l’actuació proposada.
 3. Avaluació de les alternatives possibles, des d’una vesant d’afeccions agràries, a l’ocupació del sòl prevista i justificació de la solució adoptada.
 4. Anàlisi de l’indret on es preveu emplaçar la instal·lació o realitzar l’obra o l’activitat de què es tracti, incloent els aspectes relatius a la morfologia i a les característiques físiques, productives i edafològiques del sòl.
 5. Relació de les explotacions agràries, construccions i instal·lacions afectades i afeccions agràries previsibles, inclòs afeccions a les distàncies de les instal·lacions ramaderes marcades per la legislació sectorial.
 6. Mesures a adoptar per a minimitzar els impactes negatius en el sòl agrari, contingudes en un pla de vigilància i seguiment.
 7. Propostes de mesures compensatòries per l’ocupació del sòl agrari.
 8. Traçats i normativa dels camins ramaders i la xarxa bàsica de camins rurals.

Cartografia

Aquest informe haurà d’incorporar una sèrie de documentació gràfica que permeti donar suport i informació sobre el que s’ha esmentat amb anterioritat:

 1. Plànol de les alternatives estudiades (es recomana un interval d’escala 1:5.000-1:10.000).
 2. Cartografia comparativa amb la situació actual i la proposada a escala i simbologia equivalents, especificant clarament la nova ocupació de sòl no urbanitzable (es recomana un interval d’escala 1:5.000-1:10.000).
 3. Plànol d’aprofitament i dedicació actual d’aquest sòl (es recomana un interval d’escala 1:5.000-1:10.000) (es recomana escala 1:5000).
 4. Plànol amb determinació de les explotacions agràries afectades (es recomana escala 1:2.000 ó 1:4.000) (entorn avaluat: radi 2 km)

En altres tipus d’actuacions sobre sòl no urbanitzable de planejament derivat, bàsicament Plans Especials i obres d’interès públic, l’informe caldrà que inclogui:

 1. La valoració de les alternatives possibles i la justificació de les solucions proposades.
 2. Dedicació i aprofitament potencial dels sols.
 3. Detall dels immobles existents i de les obres previstes, aquest a nivell de projecte bàsic.
 4. Avantatges socials i econòmiques de la instal·lació.
 5. Possibles afeccions sobre explotacions i habitatges rurals veïns.
 6. Compromís, en el seu cas, del desmantellament de la instal·lació al finalitzar l’activitat prevista.
 7. En el cas d’existència d’obres de fàbrica, aquestes hauran d’estar definides a nivell de projecte bàsic.
 8. Com a recomanació i d’acord amb l’article 47.4 de la Llei d’Urbanisme, les obres i instal·lacions seran les mínimes i imprescindibles per a l’ús preexistent.
 9. En el seu cas, proposta de substitució de volums construïts existents.

 

En els projectes d’obres i d’infraestructures lineals, abans de l’aprovació definitiva del traçat o de l'emplaçament, caldrà valorar:

 1. En cas de nous traçats elèctrics, de regadiu, etc caldrà ocupar preferentment els marges d’elements existents, límits de parcel·les i la profunditat de les infraestructures subterrànies, així com les zones de servitud, etc.
 2. L’afectació a les explotacions agràries existents, fonamentalment en els casos de fragmentació d’explotacions ramaderes.
 3. La determinació de les fragmentacions de les parcel·les afectades i proposta de mesures de reagrupació de propietats a cada costat de la infraestructura lineal i mesures de compensació.
 4. La naturalesa dels terrenys afectats.
 5. La valoració d’alternatives analitzades en funció dels aspectes esmentats.
 6. Les propostes tècniques per minimitzar els impactes a les explotacions agràries.
 7. Recomanem la inclusió d’una cartografia de la instal•lació en planta a escala 1:2000-1:4000 sobre plànol parcel·lari amb informació del aprofitament dels terrenys.
 8. La connectivitat de la biodiversitat dels àmbits naturals i protegits i els efectes vora amb els sòls qualificats de no urbanitzables.
Data d'actualització:  13.03.2012