• Imprimeix

Introducció

El Departament d’Agricultura, mitjançant la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientació Agrària, té encomanades funcions en relació a l’equilibri territorial del medi rural i l’ordenació territorial de Catalunya vinculades a una gestió del territori adequada a les necessitats de la ciutadania i a la millora i manteniment de les explotacions i els ecosistemes agraris.

Addicionalment, el Parlament de Catalunya en la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari, en el punt II de Polítiques destinades a desenvolupament rural sostenible del territori i en l’apartat 1 de Gestió d’espais agraris, determina la necessitat de protegir i promoure el sòl per a usos agraris, així com l’eficiència d’aquests usos per tal d’incrementar la capacitat alimentària de Catalunya. Adreçat a aquests objectius cal:

  1. Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús terciari o per a infraestructures.
  2. Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els espais agraris davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equilibri, i d’aquesta manera, aconseguir que l’impacte de les infraestructures així com del sòl urbà, sigui el més baix possible en aquells espais d’alt valor agrari.
  3. Incloure un estudi d'anàlisi d’afeccions agràries (AAA) en tots els projectes de canvi d'ús diferents  dels agraris i en la transformació de sòl no urbanitzable en altres tipus de sòl.
  4. Aprovar i fer el seguiment de  compliment  de les mesures correctores  derivades de l'estudi  de les anàlisi d'afeccions agràries.
  5. Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la necessitat de preservar el manteniment de sòl segons el seu valor edafològic.

Destaquem

LLEI 18/2001, de 31 de desembre,

Llei d'orientació agrària. (DOGC núm. 3549 - 09/01/2002)

Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari Tram. 255-00008/08 Proposició de llei d'espais agraris

Admissió a tràmit al Parlament de Catalunya el 18.07.2017

Data d'actualització:  22.09.2017