• Imprimeix

Introducció

El Departament d’Agricultura, mitjançant la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientació Agrària, té encomanades funcions en relació a l’equilibri territorial del medi rural i l’ordenació territorial de Catalunya vinculades a una gestió del territori adequada a les necessitats de la ciutadania i a la millora i manteniment de les explotacions i els ecosistemes agrícoles.

Addicionalment, el Parlament de Catalunya en la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari, en el punt II de Polítiques destinades a desenvolupament rural sostenible del territori i en l’apartat 1 de Gestió d’espais agraris i silvícoles, determina la necessitat de protegir i promoure el sòl per a usos agraris, així com l’eficiència d’aquests usos per tal d’incrementar la capacitat alimentària de Catalunya. Adreçat a aquests objectius cal:

  1. Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús industrial o per a infraestructures.
  2. Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres usos, i, d’aquesta manera, aconseguir que l’impacte de les infraestructures així com del sòl urbà, industrial i logístic sigui el més baix possible en aquells espais d’alt valor agrari.
  3. Incloure un estudi d’afeccions en l’àmbit agrari en tots els projectes de transformació de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà, i en tots els projectes d’infraestructures.
  4. Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les infraestructures.
  5. Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris.
  6. Estudiar una definició del terme espai agrari i determinar-ne les finalitats d’ordenació per tal de poder-lo preservar, ordenar i gestionar, alhora de dotar-lo dels recursos econòmics i humans necessaris

Destaquem

LLEI 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària. (DOGC núm. 3549 - 09/01/2002) Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari Tram. 255-00008/08
Data d'actualització:  20.03.2012