• Imprimeix

Recomanacions

Cos de l'article

Recomanem que per la redacció de la normativa de sòl  no urbanitzable les mesures no limitin prèviament la possibilitat d’instal·lació o ampliació d’explotacions agràries. A nivell indicatiu s’assenyalen aspectes, sovint inclosos a la normativa, i criteris del Departament respecte aquestes temes:

 • Establiment d'un màxim sostre edificable en edificacions ramaderes. 
  Per tal de garantir la viabilitat econòmica, moltes explotacions necessiten fer ampliacions i fer ús d’una superfície construïda més elevada de la que moltes vegades els POUM estableixen com a límit màxim. Recomanem: si cal establir un màxim que aquest sigui de 6.000 m2 de sostre, sense incloure patis, boxs, etc.
 • Establiment d’un sostre màxim en magatzems i construccions agrícoles.
  La superfície dels magatzems agrícoles ha d’estar justificada pel propi projecte, tenint en compte les necessitats previsibles de maquinària, emmagatzematge de productes agraris (collites, adobs, etc.) i altres necessitats (article 48.1. b. del Reglament de la Llei d’urbanisme). Recomanem que les edificacions projectades estiguin agrupades i integrades en les existents per tal de minimitzar fragmentacions, impactes i contaminació.
 • Dejeccions ramaderes.
  L'abocament de purins es troba regulat pel Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
 • Distàncies mínimes entre explotacions ramaderes.
  Obligació de mantenir distàncies mínimes entre les explotacions ramaderes i altres elements (carreteres, camins, vivendes, torrents,...), les quals vindran determinades per la normativa sectorial (Ordre de 7 d’abril de 1994, sobre regulació de les explotacions porcines, avícoles cunícoles i bovines; Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel que s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines i Reial Decret 1547/2004, de 15 de juny, pel que s’estableixen les normes d’ordenació de les explotacions cunícoles; Reial Decret 804/2011, de 10 de juny pel qual es regula la ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s’estableix el pla sanitari equí i Reial Decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn).
 • Implantació de noves explotacions ramaderes.
  No s’establiran més restriccions que les previstes a la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats 20/2009, del 4 de desembre (modificada per la Llei Òmnibus 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica), i la Llei d’Urbanisme per a la implementació de noves explotacions ramaderes.
 • Unitat mínima de cultiu.
  Exigència d’una finca mínima superior a la unitat mínima de cultiu (u.m.c). Les u.m.c estan regulades pel decret 169/1983, de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu.
 • Unitat mínima forestal.
  Exigència d’una finca mínima superior a la unitat mínima forestal (25 ha). Les u.m.c estan regulades pel Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal.
 • Article 14.3 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que modifica l’article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. (Aquesta Llei va entrar en vigor l'1 de març de 2012).
  “En el cas de projectes que comportin l’establiment o ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts a la normativa sobre ordenació ramadera”.

Habitatges nous

En els informes de nous habitatges en sòl no urbanitzable caldrà incloure:

 1. Relació d’immobles existents a l’explotació. Aportar una documentació descriptiva complerta del projecte, incorporant plànols, tant de l’edificació com de l’explotació per tal de verificar si ja hi ha habitatges preexistents.
 2. Distància i comunicació amb el nucli urbá més proper.
 3. Informe agronòmic que justifiqui la necessitat de la construcció de l’habitatge (art. 50.2 b. del Reglament de la Llei d’Urbanisme). Es recomana la presentació de la DUN o justificacions productives. I en el seu cas disposar de la classificació de empresa prioritària agrària.
 4. En el cas d’incorporació de joves agricultors caldrà justificar la seva formació i dedicació prevista. En tot cas, l’explotació agrària haurà de preveure els ingressos necessaris per la seva capacitació com a agricultor a títol principal (50% dels ingressos totals).
  Recomanem per aquests casos la rehabilitació i ampliació de la masia existent i la divisió horitzontal. En tot cas, les noves construccions hauran d’estar agrupades i/o contigües a les existents (article 50.4 del Reglament d’Urbanisme).
 5. Les noves construccions dedicades a habitatge familiar presentaran una tipologia adequada al medi rural i a la resta de construccions de l’explotació, amb una dimensió proporcional a les necessitats de l’explotació i de la família resident. Recomanem, en tot cas, una superfície de sostre construït inferior a 250 m2.

 

Càmpings i turisme rural

En els informes de càmpings i turisme rural en sòl no urbanitzable caldrà incloure:

 1. La preocupació del Departament per aquestes activitats es centra en les conseqüències de les acumulacions temporals de residents, pel que fa fonamentalment al seu impacte contaminant i al risc d’incendis forestals. Per tant, caldrà incorporar a la documentació, inclòs en els casos de Pla Especial, les instal·lacions previstes per la depuració d'aigües, l'eliminació de residus i els sistemes de protecció contra incendis forestals que addicionalment compleixin amb les normatives existents.

 

Indústries agràries

En els informes d’indústries agràries en sòl no urbanitzable caldrà incloure:

 1. Informe agronòmic que justifiqui la necessitat de la implantació d’aquesta indústria agrària i el compliment del que preveu l’article 48.1.c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Es recomana la presentació de la documentació justificativa de la traçabilitat de la matèria primera.
 2. Exposició de les avantatges socials i econòmiques derivades de la seva implantació.
 3. Justificació de la impossibilitat o no conveniència d’ubicació d’aquestes indústries en sòl urbanitzable.


Explotacions de recursos naturals - actuacions extractives

 1. Projecte o avantprojecte que inclogui els perfils longitudinals i transversals inicials i previstos a la finalització de l’activitat.
 2. Projecte de restauració i rehabilitació del sòl afectat. Es recomana que aquest projecte arribi a la restauració final dels terrenys i la finalitat immediata de recuperar-los per l’activitat agrària.
 3. Es recomana que els sectors previstos d’actuacions simultànies en els àmbits afectats no superin les 3 ha.
Data d'actualització:  22.09.2017